Olovligt byggande (svartbygge)

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. För detta måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter

Så snart det finns en anledning att anta att någon har utfört en olovlig åtgärd ska tekniska myndighetsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande. I en del fall kan bygglov beviljas i efterhand, i andra fall måste den olovliga åtgärden rivas. Det är tekniska myndighetsnämnden som tar beslut i dessa ärenden.


Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • utför en bygglovspliktig åtgärd utan beviljat bygglov
  • påbörjar en byggnation utan startbesked
  • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
  • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om sådan krävs
  • river en byggnad inom detaljplanerat område utan att ha rivningslov
  • inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser utför en åtgärd som schaktning och fyllning mer än en halv meter utan att ha marklov. Detta gäller även för trädfällning om det i detaljplanen/områdesbestämmelserna står att marklov krävs.  
  • inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd (rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad/rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp, ändring i bärande konstruktion, nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, något som påverkar brandskyddet i en byggnad, underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde).


Avgiften

Hur stor avgiften blir beror på av vilken överträdelse du gör. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Kommunen är skyldiga att ta ut avgiften. Du får alltid möjlighet att yttra dig innan vi tar ut avgiften.

Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen (Lag 2011:338) Länk till annan webbplats.
Reviderad till och med SFS 2013:308

Olovligt byggande regleras i plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats.
Reviderad till och med SFS 2013:307

Om sanktionsavgifter på Boverkets webbsida Länk till annan webbplats.

 

Ungefär så här mycket kan sanktionsavgiften bli
Nybyggnad


Åtgärdens area


Sanktionsavgift

En och tvåbostadshus


200 kvm


116 000

Komplementbyggnad


50 kvm


20 500


Tillbyggnad


Åtgärdens area


Sanktionsavgift

En och tvåbostadshus


50 kvm


32 500

Komplementbyggnad


20 kvm


5 000


Rivning


Åtgärdens area


Sanktionsavgift

En och tvåbostadshus


100


56 000

En och tvåbostadshus som ska bevaras


100


168 000

Komplementbyggnad


50


11 500


Senast uppdaterad