Avgifter för vård och omsorg

Insatser inom Vård Omsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiften baseras på omfattningen av de insatser du får. En individuell beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Vid förändring av inkomst ska alltid en ny avgift fastställas.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för service/omsorgsinsatser, hemsjukvård, trygghetstelefon och korttidsvistelse.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 359 kronor per månad för kommunal omsorg under 2023. Detta gäller dig som bor hemma eller har bostad i särskilt boende.

Så här beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Avgifterna gäller från

Avgifterna gäller från och med den 1 februari 2023 förutom avgiften för förbrukningsartiklar samt hyra för de som bor på särskilt boende som gäller från och med den 1 januari 2023.

Hemtjänstavgift

Nivå

Insats

Avgift

1

Insats upp till tre timmar per månad

367 kronor/timma

2

Enbart serviceinsatser

1 185 kronor/månad

3

Service och omsorg på vardagar (ej kvällar och nätter)

1 778 kronor/månad

4

Service och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter

2 359 kronor/månad

Matkostnad

3 951 kronor/månad

Avlösning

Avlösning är kostnadsfri upp till fem timmar per vecka.

Trygghetslarm

Avgiften är 240 kronor per månad.

Korttidsvistelse

211 kronor/dygn (kost 132 kronor + omsorg 79 kronor).
Maxavgift (maxtaxa) för omsorg är 2 359 kronor/månad.

Trygg hemgångs-team (efter sjukhusvistelse)

78,60 kronor per dag.

Dagverksamhet Vård Omsorg

Kost, Kringlan

72 kronor/dag för heldag

Verksamhetsresor - tur och retur


1 - 4 resor/månad

417,50 kronor/månad

5 eller fler resor/månad

835 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften är 250 kronor/månad.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansökan om bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad