En mer tillgänglig kommun

Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit man vill nå. Att ta sig från hemmet till arbetet, gå på bio eller på kvartsamtal. Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionshinder men även för barn och äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.  

För Stenungsunds kommun handlar tillgänglighet framförallt om tre saker:

  • fysisk tillgänglighet
  • tillgänglig information och kommunikation
  • ett bra bemötande.

I maj 2000 antog riksdagen propositionen "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". Där ställs som mål att samhället ska vara tillgängligt 2010. Ett led i arbetet är att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska tas bort i publika lokaler och på allmänna platser.

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder handlar om att åtgärda brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det är delar av lokaler dit allmän­heten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker.

Enkelt avhjälpta hinder

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

I tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgängligheten i kommunens fastigheter. Arbetet är påbörjat under 2017 och nedan listas de objekt som är inventerade och som idag finns med i tillgänglighetsdatabasen.

Kommunhuset Länk till annan webbplats.
Nösnäsgymnasiet Länk till annan webbplats.
Tallåsens äldreboende Länk till annan webbplats.

Kontakt

Arja Samuelsson
0303-73 85 47
arja.samuelsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad