Utemiljö och allmänna platser

Våra gemensamma utemiljöer i kommunen, allmänna platser, är ytor där allmänheten får vistas utan något speciellt tillstånd från fastighetsägaren. Det kan till exempel handla om allmänna vägar, trottoarer, torg, parker, planteringar och lekplatser.

På en allmän plats får du vistas utan tillstånd från den som äger fastigheten. Allmänna platser regleras i detaljplanen för området.

Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att använda allmänna platser till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.

För att få använda allmän eller offentlig plats som förvaltas av kommunen för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om det hos kommunen och ansöka om tillstånd hos Polisen.Du behöver också följa kommunens lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

 • allmän sammankomst (demonstration, konsert med mera)
 • offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa med mera)
 • användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, bodar med mera)
 • övrigt (fyrverkeri, pengainsamling med mera).

Ansökan till kommunen

Kommunen bedömer ansökan utifrån många olika aspekter som exempelvis förutsättningar och gällande detaljplan för platsen samt gällande lagar och regler. Det kan handla om lokala ordningsföreskrifter som tar hänsyn till:

 • trafik
 • markanvändning
 • stadsbild
 • framkomlighet
 • samt skötseln av den allmänna platsen och miljön.

Anmälan om nyttjande av kommunal mark (digital tjänst) Länk till annan webbplats.

Ansökan till polisen

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på

 • trafik­säkerhet,
 • allmän ordning,
 • och säkerhet.

Innan polistillstånd ges samråder alltid polisen med kommunen. Om kommunen avstyrker får inte polisen lämna något tillstånd.

På Polisens hemsida finns alla regler och blanketter.

Tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

För tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal.

Kommunens taxa för upplåtelse av offentlig plats

Bygglov

Tänk på att du kan behöva bygglov för mer varaktigt nyttjande av offentlig plats.

Bygglov för företagare

Livmedel, djur, hög musik

Du måste även kontakta miljö- och hälsoskydd om du exempelvis ska sälja livsmedel, handha djur eller spela hög musik.

Livsmedel

Alkoholservering

Det behövs tillstånd för servering av alkohol på offentlig plats.

Serveringstillstånd

Gräva, schakta

För att få gräva på kommunal mark behöver du en godkänd öppningsanmälan. I de flesta fall behöver du också en trafikanordningsplan.

Tillstånd för vägarbetet, grävarbeten och transporter

Food-trucks

Foodtrucks

Torghandel

Torghandel

Fälla träd

Stenungsunds kommun är restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen.

Fälla träd på kommunal mark

Senast uppdaterad