Funktionsnedsättning, funktionshinder

Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Hos kommunen finns det möjlighet att ansöka om olika slags stödinsatser för att du ska kunna känna dig trygg, stimulerad eller mindre beroende av andra.

Stödinsatserna, även kallat biståndsinsatser, är ofta behovsprövade och utgår från dig och vilket stöd just du behöver.

Vem kan få hjälp?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, förvärvad hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS, Stöd och service - vilka insatser du finns att söka

Vuxna med svårare psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom SoL, Socialtjänstlagen.

Psykisk funktionsnedsättning- vilka insatser som finns att söka

Hur gör jag för att ansöka om insatser?

För att ansöka om olika insatser vänder du dig till vår biståndsenhet. Varje ansökan om insatser prövas individuellt utifrån just dina behov samt gällande lagstiftning. Du behöver alltid bifoga ett läkarintyg samt psykologutredning som styrker din diagnos.

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.       

LSS-ansökan Pdf, 122.5 kB.

SoL-ansökan Pdf, 181.4 kB.

En socialsekreterare på Biståndsenheten bedömer först om du tillhör en av grupperna som har rätt till någon insats. Du träffar sedan en socialsekreterare och tillsammans går ni igenom din situation och din ansökan.

Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar därefter ett beslut utifrån den lagstiftning som gäller. Det är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd du kan få.

Socialtjänstlag, SoL Länk till annan webbplats.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

Du får utredningen och ett skriftligt beslut skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp av den handläggare som fattat beslutet med att överklaga detta. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

Information om hur du överklagar

Alla insatser är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Avgifter för vård och omsorg

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess. Det betyder att vi har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Relaterad information

Anhörigstöd

Kontakt

Verksamhetschef Funktionshinder

Anders Haag
0303-73 28 85
anders.haag@stenungsund.se

Senast uppdaterad