Kommunal hälso- och sjukvård

Om du blir sjuk och behöver hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om sjukdomar och egenvård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare.

Om du behöver omedelbar hjälp

Ring 112

Akut hjälp

Ansvarsfördelning mellan kommun och region

Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland och för att det finns bra sjukvård för alla. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel upp till sjuksköterskenivå till dig som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende.
  • bor i bostad med särskild service inom LSS.
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering.
  • deltar i dagverksamhet.

Stenungsunds kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus för.

Förkortningen MAS står för Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Det är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Ansvaret utgår från gällande lagstiftning, författningar och förvaltningens ledningssystem för kvalitet. MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av en allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.  

Om du har frågor om vård och behandling så är du välkommen att kontakta kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hampus Bergman
0303-73 83 18
hampus.bergman@stenungsund.se

Om du inte är nöjd med vården kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård eller vid hemsjukvård.

Patientförsäkring

Senast uppdaterad