Närvårdsamverkan - SIMBA

SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Stenungsund, Ale, Kungälv och Tjörn. Närvårdssamverkan är till för invånare som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.

Helhetssyn, kontinuitet och samverkan

För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet. Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös. 

SIMBA omfattas av

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård- och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. Närvårdssamverkan sker på såväl politisk och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av:

  • Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regionhälsan, Habilitering och hälsa, Tandvården
  • Kungälvs sjukhus
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Stenungsund, Ale, Kungälv och Tjörn
  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Närvårdsamverkan och SIMBA  Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad