Information med anledning av kriget i Ukraina

Stenungsunds kommun följer utvecklingen i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Här berättar vi vad kommunen gör och tipsar om användbara källor och länkar.

Välkommen till skolan

Barn och ungdomar från Ukraina är välkomna i den svenska förskolan och skolan. Att få gå i förskola eller skola, vara en del av ett sammanhang och umgås med jämnåriga skapar trygghet för barn och unga.

Läs mer om skolstart och svenska skolan Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommun tar över ansvaret för boende från 1 oktober

Från den 1 oktober tar Stenungsunds kommun över ansvaret för boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det innebär att Stenungsunds kommun sluter avtal med Svenshögens Asylboende. Fram till den 30 september så är Migrationsverket ansvariga för boendefrågan och allt som rör dagsersättning, busskort med mera.

För personer som bor i eget boende eller vill anvisas till kommunen tar själv kontakt med Migrationsverket. Migrationsverket i sin tur anvisar till en kommun enligt deras fördelningsprinciper.

Om man blir anvisad till Stenungsund har kommunen ett boende idag vilket är i Svenshögen. Inga andra boende möjligheter finns i kommunen.

Personer som redan är anvisade i kommunen som önskar annat boende tar kontakt med Migrationsverket eller ordnar boende på egen hand.

Kontakt till boendet i Svenshögen

Vill du komma i kontakt med boendet finns följande kontaktvägar:

E-post: svenshogens.asylboende@telia.com
Telefon: 073-402 84 98

Lär dig svenska genom Studieförbund och Folkhögskolor

Svenska för invandrare

Språkcafé med Svenska Kyrkan

Alla är välkomna till språkcaféerna.

Kopperskyrkan: Torsdagar kl 18:00 - 20:00

Kristinedalkyrkan: Onsdagar kl 18:00 - 19:30 (endast kvinnor)

Kulturhuset Fregatten, biblioteket: Tisdagar kl 16:00 - 17:00

Kontakta Medborgarservice via telefon 0303-73 00 00 eller e-post kommun@stenungsund.se för mer information om hur du kommer i kontakt med föreningar i kommunen.

Kommunen samverkar med Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelserna har en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar. Stenungsunds kommun har en nära samverkan med dem och håller en aktuell lägesbild för att vara redo för de olika scenarion som kan uppstå.

Länsstyrelsen Västra Götaland i stabsläge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

Om du vill skänka något

Om du vill skänka exempelvis kläder eller pengar ska du inte vända dig till Stenungsunds kommun. Kontakta i stället någon av de organisationer som bedriver sådan verksamhet.

Här har vi samlat några organisationer som hjälper Ukraina.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

Radiohjälpen Länk till annan webbplats.

Läkare Utan Gränser Länk till annan webbplats.

Röda Korset Länk till annan webbplats.

Sverige för UNHCR Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Om du själv kan bidra med tid och arbete

Frivilligutbildning Länk till annan webbplats.

Frivilliga resursgruppen Länk till annan webbplats.

Frivilliga radioorganisationen Länk till annan webbplats.

Både vuxna och barn kan känna oro kopplat till händelseutvecklingen. Både krisinformation.se och flera hjälporganisationer samlar information om vad du kan göra om du eller någon i din närhet känner oro och hur du kan prata med barn om oro.

Stöd vid oro (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Information om hur du som vuxen kan prata med barn om oro

Så pratar du med barn om Ukraina (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Tips och information till barn och unga

Information om Bris (bris.se) Länk till annan webbplats.

Information om hur barn kan hantera oro (bris.se) Länk till annan webbplats.

Känner du oro för kriget i Ukraina? (umo.se) Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommun har en mottagningsenhet som kallas Välkomsten där vi tar emot nyanlända barn- och ungdomar som vill börja i grundskola och gymnasiet.

Vem kontaktar jag för inskrivning i grundskola eller gymnasium?

Kontakta Medborgarservice via e-post kommun@stenungsund.se eller telefon 0303-73 00 00 för att få hjälp med tidsbokning för inskrivningssamtal.

Vem kontaktar jag för att ansöka om förskoleplats?

Vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats för barn 1-5 år och allmän förskola för barn 3-5 år. Kontakta Medborgarservice via e-post kommun@stenungsund.se eller telefon 0303-73 00 00 för mer information.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende för personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet. När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Det är först om boende hos Migrationsverket eller akutplatser hos kommunen inte räcker till som boende hos privatpersoner är aktuellt. Som privatperson får du i sådant fall inte betalt för detta boende. Vill du få ersättning behöver du svara på en upphandling hos Migrationsverket.

Vill du anmäla boende för flyktningar som privatperson utan ersättning, vänligen kontakta Medborgarservice på 0303-73 00 00.

Göra om en lokal till tillfälligt boende?

Om du funderar på att i privat regi göra om lokaler till tillfälligt boende för människor på flykt finns det vissa krav du måste följa. I vissa fall kan du till exempel behöva söka tillfälligt bygglov och du behöver alltid tänka på att lokalen är brandsäker och har bra ventilation.

Göra om lokaler till tillfälligt boende för människor på flykt

Svenshögens asylboende

I dagsläget bedrivs ett privat boende i Svenshögen för flyktingar från Ukraina. Kommunen har kontakt med boendet och hjälper till med inskrivningar i förskola och grundskola.

På krisinformation.se hittar du alltid uppdaterad och pålitlig information, både om läget och om hur du kan hantera din egen och andras oro. Du kan även läsa mer om situationen i Ukraina hos Migrationsverket.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om situationen i Ukraina (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om situationen i Ukraina (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan från krisinformation.se:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Källkritik (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier.

Om sociala medier i kriser (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

I Stenungsunds kommun finns 111 skyddsrum.

Skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Det är ägaren av en fastighet som ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen tas om hand och upprätthålls så att skyddsförmågan inte försämras.

Mer information om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden (HSO) och Stenungsunds kommuns geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungera som en trygghetspunkt.

Vid en samhällsstörning, extraordinär händelse eller höjd beredskap såsom exempelvis allvarliga olyckor, oväder, utrymningsbehov eller vid krigsfara, kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp. Vid en trygghetspunkt ska det då exempelvis finnas möjlighet att få:

 • aktuell krisinformation
 • krisstöd
 • enklare sjukvård
 • vatten och förtäring
 • värma sig

Stenungsunds trygghetspunkter:

 • Hemskyddsområde 1: Kulturhuset Fregatten
 • Hemskyddsområde 2: Skolhuset på Stora Askerön
 • Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan
 • Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal
 • Hemskyddsområde 5: Stenungskolan
 • Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan
 • Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan
 • Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan
 • Hemskyddsområde 9: Hallerna skola
 • Hemskyddsområde 10: Stora Högaskolan
 • Hemskyddsområde 11: Jörlandaskolan

Läs mer: Krisberedskap och civilt försvar (stenungsund.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Ljudsignalen för VMA testas fyra gånger om året.

Testerna genomförs klockan 15.00 följande datum:

 • 7 mars
 • 13 juni
 • 5 september
 • 5 december

Om larmet går (stenungsund.se)

Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad