Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Flicka

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och annan pedagogisk verksamhet erbjuds barn i åldern 1-5 år. Annan pedagogisk verksamhet innefattar pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Verksamheten bedrivs både av kommunen och av fristående alternativ.
I Stenungsund finns 15 kommunala förskolor, samt tre kommunala familjedaghem/pedagogisk omsorg. 

Ansökan om plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansökan om plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan göras tidigast sex månader innan du behöver platsen. Kommunens inriktning är att erbjuda plats inom fyra månader. Önskar du en speciell förskola eller ett speciellt pedagogisk omsorg kan det ta längre tid innan du får plats. Rätten till en plats utan skäligt dröjsmål upphör därmed. 

Till ansökanlänk till annan webbplats

Klicka på bilden nedan för att komma till kommunens Kartportal. Där kan du se var kommunens förskolor och de fristående alternativen ligger. Vill du där ha mer information så klickar du på "i" i verktygsfältet och klickar på varje förskolas markering. Då får du upp adress och hemsida.

Pedagogisk omsorg finns i Jörlanda. Läs mer om detta här:

Pedagogisk omsorg

Förändrade styrdokument

Förändringar för förskolan

Den 1 juli 2010 trädde den nya skollagen i kraft. Förskolan fick då delvis samma reglering som skolan. I den reviderade läroplanen för förskolan har mål för barnets språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska utveckling och naturvetenskap/teknik förtydligats och utvecklats.

Andra exempel på förändringar i förskolan är

  • Förskolan blir en egen skolform
  • Rektorns ansvar och beslutanderätt förtydligas
  • Förskolläraren har det övergripande pedagogiska ansvaret
  • Fristående förskolor ska i huvudsak följa samma regler som offentliga förskolor

Allmän förskola, 3-5 åring

Allmän förskola 15 timmar/vecka erbjuds from höstterminens start (skolans termin) det år barnet fyller 3 år.
Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, följer skolans terminstid och platsen är avgiftsfri. Barnet är ledigt på skolloven.

Föräldraledig, 3-5 åring

Barnet har rätt till 15 timmar/vecka, 525 timmar/skolår är avgiftsfria. Barnet har rätt att gå på loven. Avgift betalas under sommarlovsperioden, juni, juli och augusti.
Det år barnet fyller 3 år blir 15 timmar/vecka avgiftsfritt from höstterminens start (följer skolans läsårstider).

Föräldraledig, 1-2 åring

Barnet har rätt till 15 timmar/vecka. Avgiften debiteras 12 månader om året enligt gällande taxa.

Vid övergång från förskola till fritidshem

Har barnet plats i kommunal förskola övergår platsen automatiskt till en fritidshemsplats till höstterminen.
Finns inget behov av fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp via e-tjänst.

Avgift under sommaren

Avgift debiteras 12 månader om året.
Barn som är 3–5 år och går 15 timmar/vecka är det avgiftsfritt skolans terminer, 525 timmar/skolår.
Avgift debiteras under sommarlovsperioden, juni, juli och augusti.

Det år barnet fyller 3 år blir 15 timmar/vecka avgiftsfritt from höstterminens start (följer skolans läsårstider).

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar och avgiften debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Vid uppsägning av plats och återplacering inom tre månader utgår avgift för hela perioden.

Vid stängningsdagar/studiedagar

Förskolans personal har fyra studiedagar per läsår, fördelat på två studiedagar per termin. Dessa dagar verksamheten stängd.  Syftet med studiedagar är att möjliggöra för personalen att planera verksamheten och att kompetensutveckla sig. Studiedagarna är ett led i kommunens kvalitetshöjande arbete i enlighet med Skolverkets Allmänna Råd för kvalitet i förskolan.
Förskolornas rektorer informerar i god tid vårdnadshavarna om planerade studiedagar. Om någon familj har svårt att lösa sin pedagogisk omsorg kontaktar man rektor för sitt barns förskola. Kommunen är skyldig att ordna omsorg även vid studiedagar, men skyldigheten omfattar inte att erbjuda pedagogisk omsorg på barnets ordinarie förskola. Det kan alltså bli så att omsorg erbjuds på annan förskola i kommunen den aktuella studiedagen.

Omsorg vid obekväm arbetstid

Om man behöver omsorg vid obekväm arbetstid, det kan t ex röra sig om tidig morgonomsorg, sen kvällsomsorg, nattomsorg eller helgomsorg, så finns det mer information här: Omsorg vid obekväm arbetstid

Modersmål i förskolan

Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av ett bra stöd till barn med annan språklig och kulturell bakgrund.
"Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Lpfö 18.
De kommunala förskolorna i Stenungsund arbetar med att öka kompetensen och utveckla arbetet med modersmål i förskolan. En av våra förskollärare arbetar på del av sin tjänst med att implementera kommunens centrala handlingsplan för modersmål i förskolan.
På denna sida finns mer information om modersmål i förskolan: Modersmål

Yrkesroller i förskolan

Förskoleverksamheten i Stenungsunds kommun har vuxit kraftigt som en följd av att antalet invånare i kommunen har ökat de senaste åren. För att i möjligaste mån tillgodose kommuninvånarnas behov av pedagogisk omsorg, har nya förskolor byggts och befintliga förskolor har utökat sin verksamhet med fler avdelningar, utökningar som har skett under en begränsad tidsperiod.
År 2006 startade kommunen projektet Yrkesroller i förskolan. Syftet med projektet var att

  • Klargöra yrkesrollerna i förskolan 1-5 år
  • Höja kvaliteten i förskolan utifrån våra styrdokument
  • Projektet omfattade all kommunal förskoleverksamhet.

Varje förskola arbetar sedan 2009 vidare med projektets intentioner utifrån varje förskolas förutsättningar och behov.

Studie- och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledning är ett arbetssätt som ska bidra till att varje barn ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller, flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Exempel på aktiviteter inom studie-och yrkesvägledning kan vara att möta arbetslivet, närsamhället, läsa om yrken, fantisera och måla om framtiden. Arbetet med studie-och yrkesvägledning kopplas till förskolans läroplan och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledningPDF

Överlämning till grundskola

19 november 2013 togs planen för kommunövergripande riktlinjer i ledningsgruppen för Barn och utbildning. Redan vårterminens överlämningar mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass/fritidshem kommer att utgå ifrån denna plan.

Nedan finns en länk där du kan hitta planen, antingen i PDF format eller som en iBook, du kan också ladda ner överlämnandedokumentet på organisationsnivå.
iBooks formatet kan du läsa på en iPad eller en Macdator med operativsystemet Mavericks. Väljer du detta format får du planen komplett.
PDF formatet kan du läsa på vilket verktyg som helst. Väljer du detta format får du en något förenklad plan.

Plan för överlämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-05-28