Förskola

I Stenungsunds kommun står vi alltid redo att utveckla våra förskolor. Vårt mål är att genom systematiskt kvalitetsarbete, med aktionsforskning som grund, skapa verksamheter av genomgående högsta kvalitet - som främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

Vår vision:

”Vi utbildar världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar”

Ansökan om plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansökan om plats på förskola och fritidshem kan göras tidigast sex månader innan du behöver platsen. Kommunens inriktning är att erbjuda plats inom fyra månader. Önskar du en speciell förskola kan det ta längre tid innan du får plats. Rätten till en plats utan skäligt dröjsmål upphör därmed.

Till ansökan Länk till annan webbplats.

Läroplan för förskolan

Från 1 juli 2019 har förskolan en ny läroplan, Lpfö 18. Några av förändringarna är att leken har fått ett större fokus samt hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande. Barnet ska kunna tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivning, natur och samhälle. Vill du läsa mer om förskolans läroplan så kan du besöka Skolverkets hemsida.

Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan och barnschema

Stenungsunds kommun använder appen Edlevo som system för anmälan av barns frånvaro i förskola och fritidshem. I appen görs frånvaroanmälan och registrering av barnschema.

Läs mer om hur appen fungerar:
Frånvaroanmälan Förskola/Fritidshem

Barnschema

Studiedagar

Förskolorna i Stenungsunds kommun har rätt att hålla studiedagar för sin personal vid två tillfällen per termin. Kommunen är då skyldig vårdnadshavaren att erbjuda omsorg de aktuella studiedagarna. Det innebär om du som
vårdnadshavare har behov av omsorg för ditt barn kan omsorg erbjudas på annan förskola i kommunen med annan personal. Meddela förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum om behov av omsorg finns.

Digital dokumentation

Alla förskolor i Stenungsunds kommun arbetar kontinuerligt med dokumentation i Unikum. Unikum är förskolans informationskanal ut till vårdnadshavare samtidigt som det är ett verktyg att dokumentera utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje barns utveckling och lärande dokumenteras i Unikum där endast vårdnadshavaren har tillträde till sitt eget barns sida.

Barnplaceringar

Förskolan arbetar löpande med att skapa så väl fungerande barngrupper som möjligt utifrån en rad olika perspektiv. Förutsättningarna varierar för hur grupperna kan formas och framför allt ser det olika ut med hur många barn som går vidare till förskoleklass. Just den faktorn är extra viktig eftersom den styr hur många ett lediga platser som möjliggörs vid terminernas början och slut.

Om du har frågor kring hur placeringar försöker vi svara så gott det går men
med utgångspunkt i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vi inte gå in på detaljer kring hur grupperna skapats.

Vi hoppas att du som vårdnadshavare har tilltro och förtroende för att vi på
förskolan gör allt för att helheten på förskolan blir så bra som möjligt.

Forum för samråd

Sker 1–2 tillfällen per termin på förskolorna. Rektor leder forumet där
vårdnadshavare och representanter från förskolan medverkar. Frågeställningar, idéer och samtal kring förskolans verksamhet ventileras och diskuteras. Det är dock inget beslutsfattande organ i frågor som rör utbildningen i förskolan.

Däremot kan det bli aktuellt som ett forum inför beslut som ska fattas och att vårdnadshavares åsikter tas i anspråk. Är du intresserad av att vara med i Forum för samråd kontaktar du personalen på din avdelning

Måltider

Förskolan värdesätter om barnet lämnas/hämtas före eller efter måltiderna, för att alla barnen ska få en så bra och lugn måltid som möjligt. Exakta tider för måltider får vårdnadshavare från förskolan.

Om ditt barn har behov av specialkost behöver du som vårdnadshavare fylla i en blankett som finns på Stenungsunds kommuns hemsida. Det extra viktigt att
meddela barns frånvaro från förskolan om barnet har specialkost.

Matsedel

Barnvagnar

De barn som sover under dagen gör det i egna medhavda barnvagnar. Förskolan har ej möjlighet att förvara barnvagnarna över natten eller vid barnets ledighet. Barnvagnarna tas därför hem av vårdnadshavare när barnen inte är i förskolan.

HYFS

Samtliga kommunala förskolor arbetar med HYFS (hygiensköterska i förskolan).
Förskolan följer HYFS rekommendationer vid sjukdom och smittspridning. Deras rekommendationer grundar sig på Socialstyrelsens skrift ”Smitta i förskolan”. Visa respekt mot ditt/dina barn genom att låta dem vara hemma när de inte mår bra, visa respekt mot andra barn och vårdnadshavare genom att hålla ditt/dina barn hemma när de är sjuka och inte smittar andra.

Meddela alltid i Tieto Edu ditt barns sjukdom och frånvaro.

Grön Flagg

Samtliga förskolor arbetar med Grön Flagg och hållbar utveckling. Vill du läsa mer om Grön Flagg kan du göra det på Håll Sverige Rents hemsida:

Om Grön Flagg på Håll Sverige Rents hemsida Länk till annan webbplats.

Plan mot kränkande behandling

Varje förskola har en egen plan för att förebygga och motverka kränkningar och
diskriminering samt rutiner för hur incidenter hanteras. Denna plan kan du fråga efter på din förskola.

Klagomålshantering

Har du som vårdnadshavare synpunkter kopplat till verksamheten ber vi dig att ta upp detta med personalen på barnets avdelning. Det finns också möjlighet att skriva in ett ärende i Kommunens synpunkter och klagomålshantering.

Anmälningsskyldighet

Förskolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid blotta misstanke om oro samt att ett barn kan fara illa. I de flesta fall kontaktas vårdnadshavaren inför en anmälan. Vår skyldighet enligt lag och avsikt är att värna om barnets bästa.

Har du frågor angående förskolan eller andra funderingar så prata med förskolans pedagoger eller rektor.

Senast uppdaterad