Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras efter den döde. Detta kan de anhöriga göra själva eller få hjälp av begravningsbyrå eller bank.

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan kan göras är att:

  • det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald
  • den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
  • det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utlandet

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Det du själv bör göra är att:

  • Stoppa de betalningar som dras via autogiro och eventuella fullmakter.
  • Avvakta med inbetalning av räkningar.
  • Ta reda på om försäkringar finns.
  • Säga upp lägenheten, el, telefon, tidning med mera.
  • Göra adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden.

Maxbeloppet för ekonomiskt bistånd är 50 procent av prisbasbeloppet som räknas upp varje år.

Avdrag görs med vad dödsboet har för tillgångar på dödsdagen samt eventuell pension som inkommer.

Ansökan om ekonomiskt biständ

Efterlevnadsguiden

Efterlevnadsguiden ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevnadsguiden Länk till annan webbplats.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens hemsida:

Begravningsombud Länk till annan webbplats.

Begravningsombud 2023-2026

Magnus Rönnmark
Telefon 0722-32 76 57
magnus.ronnmark@telia.com

Senast uppdaterad