Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna driver många samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

För att klara detta måste kommunen tänka före, under och efter samt att kontinuerligt utbilda sig och öva för hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas och hanteras vid en samhällsstörning.

Stenungsunds kommun har en krisledningsorganisation som kan aktiveras och förstärka verksamheter när en kris inträffar. Vid extraordinära händelser finns det en krisledningsnämnd som aktiveras. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Samhällsstörningar/kris och extraordinära händelser kan vara:

 • störning i försörjning av vatten
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
 • stort antal asyl- och hjälpsökande till kommunen
 • hot om våld och terrorism.

Din beredskap

Är du privatperson och vill veta vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris? Då kan du läsa mer på MSB:s webbsida:

Råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Vid en kris kommunicerar vi som vanligt, fast snabbare. Du får snabbt information via nedanstående kanaler:

 • Webbplatsen www.stenungsund.se.
 • Serviceinformation via Radio P4 Göteborg FM 93.8 MHz.
 • Ring 113 13 om du har frågor eller vill veta mer.
 • SMS till medborgaren
 • Digitala skärmar på kommunens offentliga mötesplatser

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en del av kommunens krishantering som kan aktiveras vid en olycka eller katastrof som berör många människor och där samhällets övriga resurser inte räcker till. Läs mer om POSOM här:

Krisgrupp POSOM

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar.

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG kan till exempel hjälpa till med:

 • evakueringar
 • informationsspridning
 • stabsadministration
 • praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott
 • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade.

För mer information om FRG samt anmälan för medlemskap:

Frivilliga resursgruppen Länk till annan webbplats.

Frivilliga resursgruppen - Stenungsund Länk till annan webbplats.

Frivilliga radioorganisationen, FRO, är en frivillig försvarsorganisation för de som är intresserade av radio- och datakommunikation. FRO har mångårig erfarenhet av att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor, skogsbränder, eftersök med mera. FRO har egen utrustning och utbildad, samövad personal.

Frivilliga radioorganisationens hemsida Länk till annan webbplats.

Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem - Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner och betyder:

 • gå inomhus
 • stäng dörrar och fönster,
 • slå av ventilationen och
 • lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information.

Du kan lyssna på hur signalen låter och läsa mer om VMA här:

Om larmet går

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. I Stenungsund finns 111 skyddsrum.

Respektive fastighetsägare har ansvaret att underhålla skyddsrummen och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att skyddsrummen vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida:

Information om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Var finns närmaste skyddsrum?

På MSB:s hemsida finns en karta där du kan hitta de närmaste skyddsrummen där du bor:

Skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Vid en extraordinär händelse med långvarigt strömbortfall, så finns två värmestugor för kommuninvånare - Nösnäsgymnasiet byggnad E och Kulturhuset Fregatten.

Karta över Nösnäs och en pil som pekar på byggnad E som är den byggnad som ligger längst österut på gymnasiet.

Den ena värmestugan är Nösnäsgymnasiet byggnad E.

Karta över centrala Stenungsund och en pil som pekar på Kulturhuset Fregatten som ligger vid Hamntorget.

Kulturhuset Fregatten fungerar också som värmestuga vid behov.

Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden (HSO) och Stenungsunds kommuns geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungerar som en trygghetspunkt.

Trygghetspunkten är belägen på en skola eller i övrig kommunal byggnad. Respektive HSO har två utsedda samordnare från Frivilliga Resursgruppen (FRG) som har funktionen som hemskyddsområdesansvariga. FRG arbetar med att rekrytera fler medlemmar till respektive hemskyddsområde.

Under samhällsstörningar i fredstid eller i höjd beredskap ska hemskyddsorganisationen till exempel:

 • förmedla krisinformation
 • upprätta och bemanna en trygghetspunkt
 • köra ut nödvattentankar
 • samverka med lokalsamhället
 • inventera resurser och risker
 • verka för att skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband med kriser

Hemskyddsorganisationen är en del av Stenungsunds kommuns krisberedskap och ska vara en beredskapsorganisation både i fredstid och höjd beredskap bemannad av Frivilliga Resursgruppen.

Vid en samhällsstörning, extraordinär händelse eller höjd beredskap såsom exempelvis allvarliga olyckor, oväder, utrymningsbehov eller vid krigsfara, kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp. Det kan handla om att få krisinformation, leverans av dricksvatten, mat, värme eller en plats att sova. För att möta dessa behov har Stenungsunds kommun inrättat trygghetspunkter. Det kommer totalt att finnas 11 stycken trygghetspunkter (inklusive Stora Askerön) runt om i kommunen.

Vid en trygghetspunkt ska det exempelvis finnas möjlighet till att få:

 • aktuell krisinformation
 • krisstöd
 • enklare sjukvård
 • vatten och förtäring
 • värma sig

Placering av trygghetspunkter:

Hemskyddsområde 1: Kulturhuset Fregatten

Hemskyddsområde 2: Skolhuset på Stora Askerön

Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan

Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal

Hemskyddsområde 5: Stenungskolan

Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan

Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan

Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan

Hemskyddsområde 9: Hallernaskolan

Hemskyddsområde 10: Stora Högaskolan

Hemskyddsområde 11: Jörlandaskolan

Krisberedskapsveckan är en nationell informationskampanj som arrangeras årligen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och pågår under vecka 39. Syftet är att öka privatpersoners beredskap vid större samhällskriser.

Syftet är att förbereda oss om vardagen vänds upp och ner

Stenungsunds kommun arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och har en krisberedskap vid samhällsstörningar. Men det är även viktigt att du som bor i kommunen är informerad och engagerad om något skulle hända. Krisberedskapsveckan Länk till annan webbplats. är ett bra tillfälle att ta del av information om vad du själv kan göra för att förbereda dig och dina anhöriga inför en situation där samhället helt plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Vad gör du om till exempel mobilnätet slutar fungera, elen är borta en längre tid eller om vattnet inte kommer ur kranen? Finns det någon mat i kylen och kan du tillaga den, hur håller du värmen om störningen sker under vinterhalvåret och hur betalar du om betalkort och bankomater inte fungerar?

Allmänt om kris från MSB

På MSB:s webbsida, råd till privatpersoner, hittar du tips på sådant som är bra att ha hemma och hur du förbereder dig för att tillgodose de viktigaste behoven under en kris såsom vatten, värme, mat och kommunikation.

Råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

Under 2018 delade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” Länk till annan webbplats. till 4,9 miljoner hushåll. Broschyren fokuserar på hur privatpersoner kan öka sin kunskap om krisberedskap och förbereda sig för att klara grundläggande behov när samhällets service inte fungerar som vanligt, vid exempelvis naturkatastrofer eller terrorattentat.

Under vecka 39 kan du som invånare i Stenungsunds kommun hämta broschyren "Om krisen eller kriget kommer” i kommunhuset i receptionen.

Här kan du läsa mer om broschyren och ladda ner den i PDF-format. Länk till annan webbplats.

Filmer om krisberedskap

Om det blir el- och värmeavbrott – vad gör du då? Länk till annan webbplats.
Skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – skydda dig mot brand Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – mat Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – kommunikation Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – vatten Länk till annan webbplats.
Hemberedskap – värme Länk till annan webbplats.
För barn: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats för samlad krisinformation från Sveriges myndigheter riktad till allmänheten.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lilla Krisinfo - Information till barn och unga

Krisinformation.se har tagit fram en informationssida som kallas Lilla Krisinfo.

Lilla Krisinfo samlar myndigheternas information om allvarliga aktuella händelser och ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på olika kriser.

Lilla Krisinfo Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad