Krisberedskap och civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna driver många samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

För att klara detta måste kommunen tänka före, under och efter samt att kontinuerligt utbilda sig och öva för hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas och hanteras vid en samhällsstörning.

Stenungsunds kommun har en krisledningsorganisation som kan aktiveras och förstärka verksamheter när en kris inträffar. Vid extraordinära händelser finns det en krisledningsnämnd som aktiveras. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Samhällsstörningar/kris och extraordinära händelser kan vara:

 • störning i försörjning av vatten
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
 • stort antal asyl- och hjälpsökande till kommunen
 • hot om våld och terrorism.

Din beredskap

Är du privatperson och vill veta vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris? Då kan du läsa mer på dinsäkerhet.se.

dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Vid en kris kommunicerar vi som vanligt, fast snabbare. Du får snabbt information via nedanstående kanaler:

 • Webbplatsen www.stenungsund.se.
 • Serviceinformation via Radio P4 Göteborg FM 93.8 MHz.
 • Ring 113 13 om du har frågor eller vill veta mer.
 • SMS till medborgaren
 • Digitala skärmar på kommunens offentliga mötesplatser

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en del av kommunens krishantering som kan aktiveras vid en olycka eller katastrof som berör många människor och där samhällets övriga resurser inte räcker till. Läs mer om POSOM här:

Krisgrupp POSOM

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar.

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG kan till exempel hjälpa till med:

 • evakueringar
 • informationsspridning
 • stabsadministration
 • praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid vattenavbrott
 • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade.

För mer information om FRG samt anmälan för medlemskap:

Frivilliga resursgruppen Länk till annan webbplats.

Frivilliga resursgruppen - Stenungsund Länk till annan webbplats.

Frivilliga radioorganisationen, FRO, är en frivillig försvarsorganisation för de som är intresserade av radio- och datakommunikation. FRO har mångårig erfarenhet av att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor, skogsbränder, eftersök med mera. FRO har egen utrustning och utbildad, samövad personal.

Frivilliga radioorganisationens hemsida Länk till annan webbplats.

Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem - Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner och betyder:

 • gå inomhus
 • stäng dörrar och fönster,
 • slå av ventilationen och
 • lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information.

Du kan lyssna på hur signalen låter och läsa mer om VMA här:

Om larmet går

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. I Stenungsund finns 113 skyddsrum.

Respektive fastighetsägare har ansvaret att underhålla skyddsrummen och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att skyddsrummen vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida:

Information om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Var finns närmaste skyddsrum?

På MSB:s hemsida finns en karta där du kan hitta de närmaste skyddsrummen där du bor:

Skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Vid en extraordinär händelse med långvarigt strömbortfall, så finns två värmestugor för kommuninvånare - Nösnäsgymnasiet byggnad E och Kulturhuset Fregatten.

Karta över Nösnäs och en pil som pekar på byggnad E

Den ena värmestugan är Nösnäsgymnasiet byggnad E.

Karta över centrala Stenungsund och en pil som pekar på Kulturhuset Fregatten

Kulturhuset Fregatten fungerar också som värmestuga vid behov.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad