Diarium och arkiv

Hur kan du använda diariet?

Kommunstyrelsens diarieförda handlingar publiceras på kommunens hemsida. Diariet är ett register över allmänna handlingar som finns hos kommunen. I diariet finns det mesta av kommunikationen som sker mellan kommunen, invånarna och myndigheter med mera.

Sök i kommunens diarium

Personuppgifter

Personuppgifter i diariet kan vara skyddade antingen med stöd av dataskyddsförordningen (SFS 1998:204) eller med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Om en handling är skyddad med stöd av dataskyddsförordningen så publiceras den inte på hemsidan men du kan få ta del av innehållet genom att kontakta kommunens registrator. En handling som är skyddad med stöd av offentlighets- och sekretesslagen prövas alltid innan den kan lämnas ut.

Så här arbetar Stenungsunds kommun med personuppgifter

Pressinformation

Kommunens version av ärende- och dokumenthanteringssystem följer den rekommendation som Statskontoret har utarbetat och visar inte hela ärendevyn utan bara ett enskilt ärende.

Senast uppdaterad