Centrala Barn- och elevhälsan

Centrala Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i Stenungsunds kommun. Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Elevhälsoarbetet ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen. Vårt arbete har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Målsättningen är att så tidigt som möjligt hjälpa barn och elever. Alla ska ges samma möjlighet att nå kunskapsmålen.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. I vårt team ingår specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, logoped och skolläkare.

Lokala elevhälsoteam

I Stenungsunds grundskolor finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (för år 7-9) och psykolog. Teamen träffas regelbundet och har fokus i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet. De lokala elevhälsoteamen erbjuder vid behov utredningar (pedagogiska, medicinska, psykologiska, skolsociala), och upprättar tillsammans med ansvarig lärare åtgärdsprogram för de elever som har behov av det.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt SIP.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt SIP.

Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad