Övrigt stöd

SKIFO

SKIFO är ett samarbete mellan Skola och Individ- och Familjeomsorgen i Stenungsunds kommun. SKIFO består av ett team med en familjebehandlare, en socialpedagog och en pedagog och är en kompletterande verksamhet till ordinarie skolverksamhet.

Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern som har olika svårigheter med skolgången.

Ansökan till SKIFO

Barn och ungdomar som anses vara i behov av en insats i form av SKIFO initieras av skolan eller socialtjänsten till SKIFO-teamet. Om teamet bedömer att SKIFO är rätt insats för barnet eller ungdomen gör föräldrarna, om de vill, en ansökan till Socialtjänsten.

För att ett barn/ungdom ska beviljas en SKIFO-insats ska hen vara i behov av stöd både i skolan, på fritiden och i familjen. Socialtjänsten beviljar därefter SKIFO-insatsen och uppföljning sker, ungefär var sjätte månad.

SKIFO

Skolfam - skolsatsning på barn i familjehemsvård

Med barnets förmågor och förutsättningar för lärande i centrum ska familjehemsplacerade barn och ungdomar från Stenungsund beredas en ljusare framtid.

Studier har visat att barn placerade i familjehem oftare än andra får sämre betyg i skolan och att de som grupp löper en större risk för att få problem som vuxna.
Tjörn och Stenungsund samarbetar i en gemensamma skolsatsning på barn i familjehemsvård, kallad Skolfam. SkolFam syftar till att i ett nära samarbete mellan socialtjänst och skola förbättra skolresultaten hos familjehemsplacerade barn. För Tjörn och Stenungsund handlar det för närvarande om ett tjugotal barn.

Skolfam-teamet består av specialpedagog och skolpsykolog från Barn- och elevhälsan och socialsekreterare för barnet resp. familjehemmet från Individ- och familjeomsorgen. Teamet har kartlagt barnens individuella förmågor och förutsättningar för lärande. En handlingsplan tas fram i samarbete med barnet, familjehemmet, föräldrar samt skolans representanter och Skolfam-teamet. Utifrån denna plan träffar teamet sedan skolan regelbundet för uppföljning under hela grundskoletiden. Efter två år görs en uppföljande kartläggning för att se hur insatserna fallit ut, så långt.

Mer information hittar du på: www.skolfam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörselansvarig

Centrala Barn- och Elevhälsan har i uppdrag att tillgodose att barn och elever med hörselnedsättning får det stöd de har rätt till. Det sker bland annat genom samarbete med specialpedagoger på förskola/ skola och med hörsel och dövverksamheten i Göteborg och Bohuslän och Fyrbodal. Stödet kan t.ex. ges i form av handledning, information kring hörsel för klasskamrater och arbetslag, stöd till förskolan/skolan i anpassning av lokaler samt hjälp att finna hörseltekniska lösningar. Vi kan även vid behov finnas med vid övergångar mellan förskola- grundskola eller grundskola-gymnasiet.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt SIP.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad