Bostäder och mark

Går du i tankar på att bygga nytt hus, eller är du företagare och letar efter mark att exploatera för bostäder eller verksamheter? Här kan du bland annat läsa om kommunal mark, markanvisningar, bostäder eller om hur en adress blir till.

Stenungsunds kommun äger mark och är därför också fastighetsägare. Vi ansvarar för kommunens markinnehav och agerar fastighetsägare i frågor som berör vår mark.

Till största delen är kommunens mark utlagd som gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan. En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Kommunal mark i kartportalen Länk till annan webbplats.

Om mark- och lokalfrågor för verksamheter och företag

Markfrågor för verksamheter

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, kommunen reglerar sådana områden i en detaljplan.

En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

En markanvisning innebär att kommunen som markägare säljer mark till en exploatör för en viss byggnation. Vanligtvis ska vissa kriterier uppfyllas av den som tilldelas markanvisningen som exempelvis pris, upplåtelseform och utformning. Den exploatör som tilldelas en markanvisning har under viss tid rätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för planerad byggnation.

När en markanvisning är aktuell annonserar vi alltid ut den. Är du intresserad av att få information om aktuella markanvisningar kan du anmäla ditt intresse via vår digitala tjänst.

Intresseanmälan för kommunal mark Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal Pdf, 9 MB.

Som privatperson kan du bevaka eventuella försäljningar av mark på den öppna marknaden. Försäljningen sker till marknadsmässigt pris genom mäklare. 

Stenungsund kommun har ingen tomtkö. Du kan alltså inte stå i kö för att få köpa en tomt. Som privatperson du bevaka eventuella försäljningar av mark på den öppna marknaden. Försäljningen sker till marknadsmässigt pris genom mäklare. 

Om du vill arrendera eller på annat sätt använda kommunens mark, ansöker du om det via vår digitala tjänst.

Förfrågan om att nyttja mark Länk till annan webbplats.

Är marken du vill använda så kallad allmän platsmark, använder du en annan digital tjänst.

Utemiljö och allmänna platser

Har du mark som du vill sälja till kommunen kan du anmäla det via vår digitala tjänst.

Förfrågan om att sälja mark Länk till annan webbplats.

Har du frågor som berör din fastighet ska du vända dig till Lantmäteriet.

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret och kan därför lämna ut registeruppgifter och andra akter som berör din fastighet, en gemensamhetsanläggning eller en samfällighet. Det är till lantmäteriet du ansöker om att förändra din fastighet genom till exempel avstyckning, fastighetsreglering, tillskapa rättigheter eller reda ut oklara gränser.

Vill du veta vad du får göra på din fastighet som till exempel bygga nytt, bygga till eller göra en ändring? Då kontaktar du kommunens verksamhet Bygglov.

Senast uppdaterad