På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Ann-Britt Svedberg, tf. kommundirektör Orust kommun och Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef

Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn. Löftet innebär aktiviteter inom de områden som medborgarna och verksamheterna upplever att det finns problem inom.

Det gäller att intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld, insatser i trafikmiljön, arbeta utifrån aktuella lokala lägesbilder osv. Det innefattar bland annat föräldrastärkande insatser, att involvera föreningsliv, näringsliv och andra aktörer i att vara delaktiga i det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet är en långsiktig satsning och arbetet kommer att organiseras och samordnas i enlighet med lagstiftningen kommuner mot brott.

Insatser

Under tiden 1 januari 2023 - 31 december 2024 lovar polisen att:

 • Tillsammans med skola, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer
  arbeta och samverka utifrån det brottsförebyggande perspektivet.
 • Tillsammans med motorburen ungdom och deras vårdnadshavare genomföra
  insatser i syfte att höja trafiksäkerheten.
 • Intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld i miljöer där barn och
  ungdomar vistas.
 • Fokusera och prioritera särskilt utsatta brottsoffer.
 • I största möjligaste mån arbeta utifrån den aktuella lägesbilden i våra tre
  kommuner.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

 • Genomföra insatser för att motverka kränkningar och motverka psykisk ohälsa.
 • Genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten och minska buskörningen, speciella insatser riktade mot A-traktorer och EPA-traktorer.
 • Genomföra tidiga föräldrastärkande insatser.
 • Arbeta med tidiga insatser och i bred samverkan för att motverka kriminalitet, våld i nära relation och droganvändning.
 • Involvera föreningslivet, näringslivet och andra aktörer att vara delaktiga i det gemensamma trygghetsarbetet.
 • Arbeta med trygghets och säkerhetsfrågor i skolmiljö.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Läs mer om hur medborgarlöftet tas fram på polisens hemsida:

Så tas medborgarlöftet fram Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad