Fristående verksamhet

I Stenungsunds kommun finns fristående verksamheter inom barnomsorg, förskola och skola.

Enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskolor

Enskild grundskola

Starta fristående verksamhet

Enskild verksamhet kan bedrivas i form av förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är benämningen på verksamhet för barn i åldern 1-13 år som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Kommunen har tillsynsansvar för enskilda verksamheter.

Ansökan om godkännande som huvudman

Den som ansöker om att bli huvudman ska genom erfarenhet, eller på annat sätt ha förvärvat insikt, i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Samt ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska huvudmannen ansöka om godkännande för varje verksamhet separat.

Kommunstyrelsen fattar beslut om godkännande.

Förändring inom ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövning görs i samband med godkännandeprövning och kan även göras vid tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Vid en anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen sker en prövning om huvudmannen alltjämt genom erfarenhet eller på annat sätt har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att tillkommande personer i övrigt bedöms lämpliga.

Vid byte av huvudman krävs ett nytt godkännande.

En enskild huvudman ska anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Stenungsunds kommun senast en månad efter förändringen. Förändringar ska styrkas med relevanta handlingar.

Tillsynsansvar

Stenungsunds kommun har tillsyn över fristående verksamheter vars huvudman kommunstyrelsen har godkänt.

Tillsyn är enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt kommunens riktlinjer.

I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.

Dokument

Senast uppdaterad