Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industrier? Vilka områden ska vi skydda?

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Planering av kommunens mark och vatten görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. När vi tar fram planer väger vi alltid de enskilda och allmänna intressena mot varandra.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad