Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Var ska nya bostäder, vägar och industrier byggas? Vilka områden ska skyddas?

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Planering av kommunens mark och vatten görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. I arbetet med att ta fram planer vägs alltid de enskilda och allmänna intressena mot varandra.

Kontakt

Senast uppdaterad