Ansökan om detaljplan

Detaljplan krävs vid nyutbyggnad av områden i eller i anslutning till tätorter samt för en ändrad användning av en fastighet eller ett område. Om du vill att kommunen ska göra en ny detaljplan eller ändra en detaljplan som redan finns kan du ansöka om planbesked.

När kan jag ansöka om planbesked?

Du kan ansöka om planbesked om du planerar att göra en åtgärd som det behövs en ny eller ändrad detaljplan för. Får du ett positivt planbesked betyder det att kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete. Det innebär inte att du med säkerhet kommer att kunna göra de åtgärder du vill.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om planbesked digitalt via en e-tjänst på kommunens hemsida eller genom att fylla i en blankett som du sedan sänder in via brev eller e-post. För digital ansökan behöver du logga in med bank-id.

Digital ansökan om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 182.5 kB.

Vad ska ansökan innehålla?

Hur detaljerad din ansökan behöver vara beror på hur stora åtgärder du vill göra, hur mycket det påverkar omgivningen och vilka förutsättningar platsen har. Kontakta gärna en planarkitekt på Plan för att få veta mer om vilka handlingar som behövs i ditt fall.

En ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla

 • beskrivning av vad det huvudsakliga ändamålet är med åtgärderna du vill göra (till exempel bostäder, handel, kontor eller skola).

 • beskrivning i text eller bild av byggnadsverket, om ansökan omfattar byggnader. Till exempel högsta våningsantal eller byggnadshöjd, uppskattade antal lägenheter och om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

 • en enklare skalenlig planskiss. Skissen ska visa området och hur det är tänkt att användas. Placering av byggnader, angöring, parkering med mera bör finnas med.

Du kan beställa kartkopior från kommunen som underlag till din ansökan.
Läs mer under Kartor och mätning

Vad händer när jag har skickat in en ansökan?

 1. Diarieföring och granskning
  Vi diarieför din ansökan och granskar om ansökan är komplett. Är ansökan inte komplett kontaktar vi dig om vad du behöver komplettera din ansökan med.

 2. ​Bedömning
  När ansökan är komplett bedömer kommunens tjänstepersoner om ditt förslag är lämpligt utifrån översiktsplan, riksintressen, kommunens styrdokument samt statliga förordningar som till exempel strandskydd och landskapsbild.

 3. ​Beslut
  Tjänsteperson lämnar ett förslag till beslut till kommunstyrelsen, som sedan beslutar om du får ett positivt planbesked eller avslag på ansökan. Du ska få ett beslut inom fyra månader från att vi har fått in en komplett ansökan. Ett beslut om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Om du får avslag på ansökan ska anledningen framgå i planbeskedet. 

 4. ​Vad händer efter ett beslut om positivt planbesked?
  Får du ett positivt planbesked ska det framgå ungefär när detaljplanen kan tänkas antas. När själva planarbetet kan starta beror på när det finns tid för handläggning. Så snart kommunstyrelsen tagit ett beslut om att starta planarbetet blir du kontaktad av en planarkitekt för ett startmöte och vi tecknar ett plankostnadsavtal med dig.
  Tänk på att även om du har fått ett positivt planbesked är det inte är säkert att kommunen kommer att anta detaljplanen.

Vad kostar ett planbesked?

Vi tar ut en avgift för planbeskedet oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut samt för ärenden som återtas. Avgiften beräknas på årets prisbasbelopp. För 2024 är prisbasbeloppet
57 300 kronor. Den som skriver under ansökan om planbesked är ansvarig för betalningen.

Avgifterna för planbesked 2024:


Kontakt

E-post Exploatering Plan                                                                               

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad