Översiktsplanering

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Stenungsund till en bra plats att bo på och verka i, nu och i framtiden. Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Översiktsplan 2020 antagen

Stenungsunds nya översiktsplan "Översiktsplan 2020" antogs av kommunfullmäktige 17 december 2020 och trädde i laga kraft 15 januari 2021.

Kommunens nya översiktsplan är antagen

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den ger oss vägledning när vi till exempel tar fram nya detaljplaner eller fattar beslut om bygglov. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en ledstjärna för kommunen.  

Stenungsunds kommuns översiktsplan - antagen i december 2020


Översiktsplan, del 1 Pdf, 9.3 MB.

Översiktsplan, del 2 Pdf, 1.5 MB.

Översiktsplan, del 3 Pdf, 9.9 MB.

Del 1 innehåller bland annat:

  • användning av mark och vatten
  • fördjupningar för varje kommundel
  • bevarande
  • förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen.

Del 2 innehåller bland annat:

  • en beskrivning/bedömning av konsekvenserna av att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Del 3 innehåller bland annat:

  • kommunens historiska utveckling
  • Stenungsund idag utifrån olika ämnesområden
  • lagar, förordningar och andra styrdokument
  • förklaring av begrepp.

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda. De är havsnära områden med hög tillväxt och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera nya bebyggelseområden.

Stenungsunds tätort är en utpost mot öarna och har ett stationsnära läge. Här finns stad, hamn, service, arbetstillfällen och bostäder. Här föreslås en stark utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning.

Ödsmål och Ucklum med sjöar, skog och öppet landskap är kommundelar som kan utvecklas på lång sikt. I dessa orter föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna utvecklas och bibehålla service.

Områden som har bevarandevärden är naturområdena kring Svartedalen där tanken är att utveckling kan ske inom friluftsliv, rekreation och turism. Det finns även rekreationsvärden och ett rikt kulturlandskap på bland annat Stenungsön och Stora Askerön där varsam komplettering av befintlig bebyggelse kan ske.

Om arbetet med att ta fram Stenungsunds nya Översiktsplan

Stenungsunds nya översiktsplan är antagen

Göra avvägningar mellan olika intressen

Översiktsplanen visar hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Vi behöver till exempel ta hänsyn till efterfrågan på nya bostäder och behov av mark för företag i Stenungsund samtidigt som det är viktigt att värna naturområden och utveckla dem för rekreation för en växande befolkning.

Det kan även handla om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål samt hur miljökvalitetsnormer tillgodoses.

För att skapa en helhetsbild av de fysiska förutsättningarna togs den nya översiktsplanen fram med målet att identifiera kommunens utgångspunkter för en långsiktig hållbar utveckling i enlighet med Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030.

En viktig grund för arbetet med översiktsplanen har också varit Göteborgsregionens (GR) strukturbild, där hänsyn tagits till de lokala förhållandena i Stenungsund.

Agenda 2030 och globala målen - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Strukturbild gbgregionen.pdf (goteborgsregionen.se) Länk till annan webbplats.

Vem har arbetat med att ta fram en ny översiktsplan?

En arbetsgrupp som består av tjänstepersoner från olika verksamheter i kommunen har arbetat med den nya översiktsplanen. Gruppen har bestått av bland annat personer som arbetar med planfrågor, bygglov, miljö, vatten och avlopp, skola samt sociala frågor.

Ansvaret för att ta fram en ny översiktsplan ligger på Kommunfullmäktiges Beredning för miljö och fysisk planering.

Beredning för miljö och fysisk planering

Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan fungerar som en samlad framtidsbild och är en vägledning och verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv, till exempel i arbetet med att ta fram nya detaljplaner eller i beslut om bygglov.

Planen visar kommunens viljeriktning men är inte juridiskt bindande, den ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. En översiktsplan tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala intressen och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Beslutas av Kommunfullmäktige

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Den gällande översiktsplanen för Stenungsunds kommun, "Översiktsplan 2020", antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2020 och trädde i laga kraft 15 januari 2021.

Beslut i kommunfullmäktige Pdf, 138.1 kB.

Översiktsplanen ska vara aktuell

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett bra verktyg måste den vara aktuell. Därför tar kommunfullmäktige ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Kommunen ska också redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare.

Boverket om planeringsstrategi Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad