Regler för förskola, omsorg och fritidshem

Förskola

Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Kommunen har 15 kommunala förskolor.

Mer om förskola

Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

I kommunen finns även ett antal fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg dit du vänder dig direkt för att ansöka om plats.

Fristående och Enskild verksamhet

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag mellan kl. 06.30-18.30, vissa variationer kan förekomma.

Avgift

Stenungsunds kommun tillämpar maxtaxa. Enligt Skolverket höjs inkomsttaket i maxtaxan från och med den 1 januari 2023. Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad) blir 54 830 kr.

Taxeändringarna gäller från och med 2023-01-01.

Läs mer här:
Information om taxor Pdf, 144.2 kB.

Omsorg vid obekväm arbetstid

Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan.

Mer information om omsorg vid obekväm arbetstid

Arbetssökande och föräldralediga

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds 15 timmar per vecka i förskola. Dessa 15 timmar fördelas på 3 dagar - 5 timmar per dag, kl. 09.00-14.00. Lunch ingår. Rektor beslutar hur dagarna fördelas utifrån förskolans verksamhet och föräldrarnas önskemål. Vid graviditetspenning erbjuds 15 timmar per vecka i förskola.

Här finns en blankett att fylla i gällande förskola för barn 3-5 år vid föräldraledighet:

Blankett - Barnomsorg för 3-5 åringar vid föräldraledighet Pdf, 143.3 kB.

Allmän förskola, 3-5 åring

Allmän förskola 15 timmar/vecka erbjuds from höstterminens start (skolans termin) det år barnet fyller 3 år.

Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/skolår, följer skolans terminstid och platsen är avgiftsfri. Barnet är ledigt på skolloven.

Föräldraledig, 3-5 åring

Barnet har rätt till 15 timmar/vecka, 525 timmar/skolår är avgiftsfria. Barnet har rätt att gå på loven.Avgift betalas under sommarlovsperioden, juni, juli och augusti.

Det år barnet fyller 3 år blir 15 timmar/vecka avgiftsfritt from höstterminens start (följer skolans läsårstider).

Föräldraledig, 1-2 åring

Barnet har rätt till 15 timmar/vecka. Avgiften debiteras 12 månader om året enligt gällande taxa.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar och avgiften debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Vid uppsägning av plats och återplacering inom tre månader utgår avgift för hela perioden.

Förskoleklass/fritidshem till hösten, avgift sommarmånaderna

Om barnet inte ska ha kvar kommunal barnomsorg till höstterminen ska platsen sägas upp via e-tjänst.

Avgift under sommaren
Avgift debiteras 12 månader om året.
Barn som är 3–5 år och går 15 timmar/vecka är det avgiftsfritt skolans terminer, 525 timmar/skolår.
Avgift debiteras under sommarlovsperioden, juni, juli och augusti.

Det år barnet fyller 3 år blir 15 timmar/vecka avgiftsfritt from höstterminens start (följer skolans läsårstider).

Sjukskrivning

Stenungsunds kommun följer de lagar och förordningar som finns gällande barnomsorgstider vid förälders långtidssjukskrivning. Bedömning av barnomsorgsbehovet sker i samtal mellan ansvarig rektor på förskolan och den långtidssjukskrivnes familj.

Val av barnomsorg

Vårdnadshavare har möjlighet att välja vilken förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg man vill ha barnomsorgsplats på. Det finns ingen garanti att barnet får plats på den enhet som anges som förstahandsval.

Du kan även välja barnomsorg i annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Byte av förskola

Om plats inte kan erbjudas i enlighet med vårdnadshavares önskemål kan vårdnadshavare ställa barnet i kö för överflyttning.

Har barnet en placering och flyttar inom kommunen kan vårdnadshavare ställa barnet i kö för överflyttning.

Överflyttning erbjuds i mån av platstillgång. Ansökan görs via e-tjänst. Vid placering i överflyttningskö gäller inte garantidatum.

Förskoleplacering för barn i behov av särskilt stöd

Gäller för barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt. Ansökan görs till Centrala barn- och elevhälsan på särskild blankett.

Centrala barn- och elevhälsan

Mer om barnomsorg

www.barnomsorgsguiden.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad