LSS, Stöd och service

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen så kan du efter en individuell behovsprövning ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Insatserna enligt LSS ska anpassas till dina behov och öka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Vem kan få stöd enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka stödinsatser kan jag ansöka om?

Du kan ha rätt till rådgivning och vägledning av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. Det kan vara en fysioterapeut (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeut, förskolekonsulent, psykolog, logoped, kurator eller dietist som hjälper dig. I insatsen ingår inte behandling.

Du ansöker om den här insatsen hos Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Habilitering och hälsa i Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Det kan också handla om att med sig en personlig assistent i skolan, vid nöjen, kurser eller andra fritidsaktiviteter.

Du måste vara under 65 år för att få personlig assistans.

Stödet är personligt urformat och ges av ett begränsat antal personliga assistenter. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller kommunen. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.

Du kan antingen få personlig assistans direkt från kommunen, eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenter. Du har även möjlighet att köpa assistans från ett kooperativ eller privat företag.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i samhället, träffa andra människor och göra olika saker, finns något som heter ledsagarservice. Ledsagaren är en person som följer dig till och från de aktiviteter du själv väljer. Det kan till exempel vara att du vill kunna delta i fritidsutbudet och kulturlivet, eller bara komma ut på en promenad. 

Kontaktpersonen är en medmänniska som har tid och intresse av att vara en god vän och ett stöd i vardagen för dig med utvecklingsstörning eller någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder. En kontaktperson är ett icke professionellt stöd.

Vad kan kontaktpersonen hjälpa dig med?

Oftast handlar det om att bidra till en meningsfull fritid för dig som till exempel:

 • Ringa och prata en stund.
 • Ta en promenad.
 • Hälsa på eller ta en fika någonstans.
 • Gå på bio, teater, fotboll med mera.
 • Uppmuntra till egna initiativ.

Du står för dina egna utgifter när du är på aktiviteter med din kontaktperson. Kommunen ersätter kontaktpersonen med ett arvode och omkostnader i samband med aktiviteten.

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem till dig och ger dig tillfälligt stöd. Syftet är att göra det möjligt för dina föräldrar eller anhöriga att få avlösning för att kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Det kan till exempel röra sig om att gå på bio, följa med övriga barn på deras aktiviteter eller delta i någon kursverksamhet.

Du kan få avlösarservice regelbundet, men även för situationer som inte kan förutses.

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig samvaro med andra och miljöombyte. Samtidigt ger det avlösning till din familj.  

Korttidsvistelse utanför egna hemmet kan vara en regelbunden kortare insats, en längre sammanhängande period eller en lösning vi akuta behov. Kommunen tillhandahåller korttidsboende enligt LSS till alla åldersgrupper.

Olika former av korttidsvistelser

Läger

Läger anordnas en helg i månaden och en vecka under sommarlovet. Ungdomar över 12 år kan beviljas läger som korttidsvistelse. Under lägerverksamheten kommer ungdomarna ut på olika aktiviteter och får möjlighet att skapa ett socialt nätverk.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse där en familj regelbundet tar emot ett funktionshindrat barn i sitt eget hem. Vid korttidsvistelse i en familj så är du själv med och bestämmer vilken familj det ska bli.

Korttidsboende barn, ungdomar och vuxna

Korttidsboendet Pärlan erbjuder barn, ungdomar och vuxna en trygg och meningsfull korttidsvistelse som avlastning för familj och anhöriga. Pärlan har öppet alla dagar under året. Vardagar och lovdagar tar vi emot barnen, ungdomarna och vuxna efter vistelse på skola, förskola, fritids eller daglig verksamhet. På helger och lov är de här hela dagarna.

Du som har en funktionsnedsättning kan beviljas korttidstillsyn (fritidsverksamhet) från och med det år du fyller tretton år till det år du slutar gymnasiet. Du kan vara på korttidstillsynen både före och efter skoldagarna, under studiedagar och skollov. Korttidstillsynen anpassas efter vad du har möjlighet att göra och efter dina behov.

Om du inte har möjlighet att bo hos dina föräldrar kan du istället ha rätt att bo i en annan familj, ett ett familjehem eller i en bostad med särskild service.

Det kan vara en insats som du har heltid eller som du har ibland.

Det finns olika boendeformer med särskild service för dig som får stöd enligt LSS. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du får det stöd och den omvårdnad du behöver utifrån dina individuella behov och personalen har kunskap om din funktionsnedsättning och de konsekvenser de innebär för dig.

Du kan ansöka om bostad med särskild service om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett eget boende men ändå önskar att skapa dig ett eget hem. Boendeformen ger samtidigt möjlighet till en gemenskap med andra.

 • Bostaden är ditt privata och permanenta hem.
 • Tillgång finns till gemensamma utrymmen som ger möjligheter till samvaro.
 • Omvårdnad ges utifrån dina behov med syftet att du ska ha goda levnadsvillkor.
 • Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Den består av ett mindre antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

I Stenungsund har vi åtta gruppbostäder; Kajutan, Hallerna, Hasselbacken 44, Hasselknuten, Söbacken, Söbacken Södra, Snipan och Hamburg gård.


Servicebostad

I servicebostaden finns i likhet med gruppbostaden tillgång till personligt stöd och omvårdnad samt visst stöd till fritidsaktiviteter. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgängliga hela dygnet. För dig som bor på en servicebostad finns tillgång till en gemensam lokal. Lägenheterna kan vara samlade eller spridda i ett bostadsområde.

I Stenungsund finns servicebostaden Fyren.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande eller kan studera, kan daglig verksamhet bli aktuellt.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Individuell plan

Du som har beslut om insatser enligt LSS har rätt att få en individuell plan upprättad om du önskar det. Syftet med planen är att du ska få en helhetsbild över de insatser du har och vad du behöver i framtiden.

Förhandsbesked

Planerar du att flytta till Stenungsund kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Stenungsunds kommun innan du flyttar hit. Ansökan om förhandsbesked behandlas av kommunen som om du redan var bosatt i kommunen.

Relaterad information

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad