Överklaga beslut

Om du är missnöjd med beslutet i ett bygglovsärende kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt. 


Vem kan överklaga?

Bara den som beslutet angår och som beslutet har gått emot kan överklaga.

Hur överklagar jag?

Skicka in en skriftlig överklagan. Överklagandet ställs till länsstyrelsen, men skickas/lämnas till tekniska myndighetsnämnden.

Skicka e-post till:
bygga@stenungsund.se


Skicka brev till:

Stenungsunds kommun
Tekniska Myndighetsnämnden
Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och tekniska myndighetsnämnden inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig skickas det vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan komma fram till att beslutet kvarstår eller att det upphävs. Om beslutet upphävs lämnas det tillbaka till kommunen för ny handläggning.

När överklagar jag?

Förenklad delgivning
Har du blivit delgiven ett beslut med förenklad delgivning, vilket är det sätt som vi vanligtvis använder oss av, finns information om överklagandetid i länken Förenklad delgivning.

Förenklad delgivning

Delgivning med rekommenderat brev
Du som har blivit delgiven ett beslut med rekommenderat brev har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet, det vill säga hämtade ut beslutet.

Delgivning med rekommenderat brev

Inte blivit delgiven
Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.


Vad ska finnas med på min överklagan?

  • Ange vilket beslut du överklagar (fastighetsbeteckning, beslutsdatum, paragraf i protokollet, ärendets diarienummer och kommun).
  • Berätta varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Tala också om ifall det är något annat länsstyrelsen borde känna till och ta hänsyn till vid prövningen.
  • Bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Har du inte dessa för stunden skriver du vilka handlingar du kommer att komplettera överklagandet med.
  • Uppge namn, personnummer, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress och annat som kan ha betydelse för att länsstyrelsen ska kunna nå dig.
  • Skriv under överklagandet. Om du anlitar ett ombud kan ombudet skriva under. Skicka i så fall med en fullmakt. 


Försent inkommen överklagan

Om ditt överklagande kommer in för sent avvisas det. Du kommer att få beslutet med delgivning.


Boverkets information om överklagande av lov eller förhandsbesked

Överklagande av lov och förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad