Steg 4 - Vad händer sen?

Vad händer när du fått ditt beslut och ditt startbesked? Vad som händer skiljer sig åt beroende på om det är ett lovärende eller en anmälningspliktig åtgärd.

Följ ditt ärende

Du som sökande kan följa dina ärenden genom att med digitalt BankID logga in i vår e-tjänst Mina byggärenden.

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.

Där kan du se ditt pågående ärende samt följa det från ansökan till slutbesked. Du kan även se dina avslutade ärenden. Här kan du även ladda hem alla beslut och protokoll med tillhörande handlingar.

Kontrollansvarig kan också följa sina ärenden

Även du som kontrollansvarig kan logga in i e-tjänsten Mina byggärenden och ta del av ärenden där du är kontrollansvarig. Det förutsätter att vi har ditt personnummer i respektive ärende.

Lovärende

Har du ansökt om eller fått ett beslut om bygglov, marklov eller rivningslov? Läs mer om vad som händer när du fått ditt lovbeslut.


Vi delar in lovärenden i två kategorier. Har du fått ett startbesked samtidigt som lovbeslutet räknas det som ett enkelt ärende. Annars räknas det som ett ärende med tekniskt samråd.

Enkelt ärende

Ärende med tekniskt samråd

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Din granne eller annan sakägare har också möjlighet att överklaga ditt beslut. Mer information om tidsfrister och hur det går till hittar du i länken nedan. 

ÖverklagaDu får inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt lovbeslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Du måste också ha ett startbesked på ditt lov innan du kan börja. I en del ärenden får du ditt lovbeslut och startbesked samtidigt.

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT)

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:

poit.bolagsverket.se Länk till annan webbplats.

Om beslutet överklagas

Överklagas beslutet i ditt ärende påbörjar du åtgärden på eget ansvar. Överprövande myndighet kan göra en annan bedömning än det beslut som du fått och beslutet kan upphöra att gälla. Då bygger du utan giltigt bygglov med risk för sanktioner och/eller att du behöver riva det du har byggt.

I vår e-tjänst Mina byggärenden kan du följa ditt ärende och även se om beslutet har blivit överklagat.

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.För att få använda det du byggt eller ändrat behöver du ett slutbesked. I din begäran om slutbesked bifogar du de handlingar som beslutats om i bygglov/startbesked. Var noga med att du bifogar det vi begärt, varken mer eller mindre.

Använd vår e-tjänst för att skicka in dina handlingar.

Bygg - Ansökan om slutbesked Länk till annan webbplats.

När du visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda skriver vi ut ett slutbesked. Därefter avslutas ditt ärende.

I de flesta fall får du inte använda det du byggt eller det du ansökt om innan vi utfärdat ett slutbesked. Om du gör det finns det risk för påföljder i form av sanktioner.
Vad som gäller för dig står i ditt beslut.

Olovligt byggande


Anmälningspliktig åtgärd

Har du lämnat en anmälan eller fått ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd? Läs mer om hur vi hanterar dessa ärenden.

En anmälningspliktig åtgärd kan till exempel vara installation av eldstad och VA, ändring av bärande konstruktion och Attefallsåtgärder


I länken nedan kan du se hela ärendeprocessen för anmälningspliktiga åtgärder.

Anmälningspliktiga åtgärder


Har du byggt ett komplementbostadhus med Attefallsreglerna kommer du också att ha en tekniskt samråd innan du kan starta din byggnation.För att få använda det du byggt eller ändrat behöver du ett slutbesked. I din begäran om slutbesked bifogar du de handlingar som beslutats om i startbeskedet. Använd vår e-tjänst för att skicka in dina handlingar.

När du visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda skriver vi ut ett slutbesked. Därefter avslutas ditt ärende.

Ansök om slutbesked Länk till annan webbplats.

I de flesta fall får du inte använda det du byggt eller det du ansökt om innan vi utfärdat ett slutbesked. Gör du det finns det risk för påföljder i form av sanktioner. Läs vad som står i ditt startbesked.

Olovligt byggandeFörhandsbesked

Har du fått ett beslut om förhandsbesked? Läs vad som gäller för ett förhandsbesked


Positivt beslut

Ett positivt beslut om förhandsbesked gäller i två år från det datum det vann laga kraft. Ett beslut som inte överklagas vinner vanligtvis laga kraft fem veckor från det datum då vi har skickat beslutet till grannar och andra sakägare.
Ibland kan vi behöva delge med mottagningsbevis och då kan beslutet få annan laga krafttid.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen vid ansökan om bygglov inom dessa två år. Om du inte gör din bygglovsansökan inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Du kan inte förlänga ett förhandsbesked. Har det upphört att gälla behöver du ansöka om ett nytt om du vill pröva om tomten är lämplig för byggnation.

Steg 3 - Ansökan och handläggning

Negativt beslut

Har du fått ett negativt beslut har du möjlighet att överklaga. Tiden för överklagan är beroende av hur du har blivit delgiven beslutet. Information om överklagandetid och hur du gör medföljer delgivningen.

Överklaga beslut

Överklagat beslut

Både du och de grannar som bedöms som sakägare har möjlighet att överklaga ett beslut som gått er emot. Blir beslutet överklagat vinner det inte laga kraft förrän beslutet är prövat och avgjort av överprövande myndighet och vunnit laga kraft.


Senast uppdaterad