Steg 3 - Ansökan och handläggning

På den här sidan finns information om hur du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder.

Bor jag inom detaljplanerat område?

Vad säger min detaljplan om vad jag får göra på min fastighet? Är du osäker eller inte vet kan du gå in under Steg 1 och ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Steg 1 – Var bor du?


Vad ska min ansökan/anmälan innehålla?

Under Steg 2 - Vad ska du göra? kan du klicka på den åtgärd du planerar för. Under varje åtgärd finns information om vilka handlingar du ska skicka med.

Steg 2 - Vad ska du göra?


Ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta


Exempelritningar


Kontrollplaner

Behöver du underlag till din ritning?

Kanske finns det gamla handlingar i vårt arkiv. Skicka e-post och berätta vilka ritningar du vill ha och vilken fastighetsbeteckning det gäller. Skicka din förfrågan till:

bygga@stenungsund.se


Nybyggnadskarta och situationsplan

Inom detaljplan kan du behöva en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand. Utanför detaljplan är det istället en situationsplan du behöver skicka med.

Nybyggnadskarta

Beställning av nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Situationsplan


Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista. I ett enklare ärende upprättar du kontrollplanen själv och i mer komplicerade ärende får du hjälp av din kontrollansvarige.

Kontrollplaner Länk till annan webbplats.


Kontrollansvarig

Byggherren har enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, kan det i en del ärenden krävas att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

När du ansöker om bygglov i vår e-tjänst kan du samtidigt anmäla vem som ska vara din kontrollansvarige. Vet du inte vem det blir kan du i efterhand använda nedan länk för att anmäla kontrollansvarig.

Anmäla kontrollansvarig Länk till annan webbplats.

Information om Kontrollansvarig på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Från den 1 januari 2023 går det inte längre att söka efter certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida. Du kan istället söka fram behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institute of Sweden AB) och av Kiwa Certification AB på deras respektive hemsidor.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida Länk till annan webbplats.


Välkommen till vår e-tjänst!

I vår e-tjänst Minut Bygg kan du ansöka eller anmäla:

 • bygglov
 • marklov
 • rivningslov
 • förhandsbesked
 • anmälningspliktiga åtgärder som till exempel eldstad, Attefallsåtgärder och ändring i konstruktion.

När du startar din digitala ansökan länkas du till en sida utanför stenungsund.se.
För att ansöka i e-tjänsten loggar du in med BankID.

Söka bygglov och andra åtgärder

Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)

Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.


Företag

Söker du för ett företag loggar du in med ditt privata BankID. I e-tjänsten kommer du kunna ange att du söker för ett företag. Det blir företaget som står som sökande i ärendet och som blir betalningsansvarig. Du kommer att stå som kontaktperson.


Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett och enligt de rekommendationer som finns. Var noga med att ange att du har skyddad identitet.

Ansöka/anmäla byggärende Pdf, 323.9 kB.


Relaterade ansökningar

 

Ansöker du inte digitalt?

Blanketter för Bygga, Bo, Miljö Pdf, 323.9 kB.

E-posta din ansökan till

bygga@stenungsund.se


Eller med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund


Genom att logga in med BankID kan du följa ditt byggärende i e-tjänsten Mina byggärenden

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.


Alla våra e-tjänster finns samlade på kommunens startsida under Mina sidor. Du kommer till dem genom att klicka på länken Minut - Bygg. Våra e-tjänster har en bild med ett hus.

Minut - Bygg Länk till annan webbplats.


Vi handlägger alla nyinkomna ärenden digitalt. Det betyder att du kommer att få en ärendebekräftelse via e-post när ditt ärende är registrerat och en e-post när du blivit tilldelad en handläggare.

Det mesta av handläggningen sker digitalt, både granskningen och kommuniceringen med dig. Du kommer även att få beslutet digitalt när handläggningen är klar.

Vi har upplevt att våra utskick ibland hamnar i skräpposten och därför ber vi dig att vara extra uppmärksam så du inte missar någon information ifrån oss.

I Mina byggärenden kan du följa hur ditt ärende fortskrider, se eventuella kompletteringsbegäran och ta del av protokoll och beslut.

Mina byggärenden Länk till annan webbplats.


Förhandsbesked

För att få uppföra en byggnad på en fastighet utanför detaljplan, så behöver en ansökan för förhandsbesked skickas in.

Lovärende

Vi delar in lovärenden i två kategorier.

I ett enkelt ärende får du startbeskedet samtidigt som beslutet. Är det ett mer komplicerat ärende behöver vi ha ett tekniskt samråd.

Anmälningspliktiga åtgärder


När din lovansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen tio veckor på oss att ta ett beslut i ditt lovärende. Behöver vi göra en större utredning kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

För anmälningspliktiga åtgärder är tiden istället fyra veckor. Där kan tiden förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”.

Ett ärende kan vara komplett när ansökan kommer in eller först när du kompletterat med de uppgifter som vi begärt i en kompletteringsbegäran.


Om vi kommer att behöva delge dig som sökande en handling, gör vi det med förenklad delgivning.

Även grannar som har haft synpunkter i ärendet delges med förenklad delgivning om vi har kunnat ge dem information om förenklad delgivning. För de som inte fått denna information delges med rekommenderat brev.

Delgivning


Kommunen tar ut avgifter för handläggningen av ditt ärende. Avgift tas ut oavsett om ditt ärende beviljas, avslås, återtas eller avvisas.

Avgifter

 

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Kommunen informerar om dataskyddsförordningen

Verksamhet Bygg Miljö informerar om dataskyddsförordningen


Kontakt

Adress

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Besöksadress

Strandvägen 15

Senast uppdaterad