Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden och närliggande områden. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige.


Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet i strandskyddat område. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Här finns strandskydd

Strandskydd finns 50-100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat upp till 200 eller 300 meter.

Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta oss. Strandskyddsområden finns också utmärkta på Kartportalen i skiktet Strandskydd.

Kartportalen med strandskyddsskikt Länk till annan webbplats.

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller riskerar att avhålla allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon. Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur.

Dispens ‑ ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra användningsområde i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet.

Läs mer om att ansöka om dispens

Bygglov och dispens två olika saker

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, till exempel renovera huset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Läs mer om förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskydd

Avgifter

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs.

Läs mer om avgifter

Senast uppdaterad