Byggklossar staplade som hus

Min granne har sökt lov

Har din granne sökt lov? Här kan du läsa om vilka möjligheter du har att påverka och hur du blir informerad av oss i kommunen, i olika byggärenden.


Vi rekommenderar alltid att grannar pratar med varandra inför planerade byggprojekt, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Yttranden från grannar

Har din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, finns inget krav på att du som granne ska höras i samband med att bygglovet prövas. Om ni däremot bor utanför detaljplanelagt område eller om grannen ska bygga på ett sätt som innebär att man gör en liten avvikelse från detaljplanen, ska du som granne alltid ges tillfälle att skicka in skriftliga synpunkter. Det kallas ett grannehörande.

Vem får ett grannehörande?

De grannar som delar gräns med den fastighet där lovet sökts, är alltid sakägare och får ett grannehörande. Fler grannar kan också bedömas berörda. Det kan då till exempel handla om grannar som har utsikt som kan påverkas av den tilltänkta åtgärden.

Det är bygglovshandläggaren på verksamheten för Bygg Miljö som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas.

Du som har fått ett så kallat grannehörande har möjlighet att lämna synpunkter. Loggar du in i vår digitala tjänst kan du även ta del av handlingar.

Lämna dina synpunkter digitalt Länk till annan webbplats.


Vissa ansökningar kungörs

Är det många människor som berörs av lovansökan kan vi istället för ett grannehörande kungöra ansökan i ST-tidningen.


Hur hanteras inkomna synpunkter

Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Har det kommit in negativa synpunkter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.


Min granne har fått lov

Om din granne har fått lov kommer du att få information om det. I vår digitala tjänst kan du ta del av beslut med tillhörande handlingar.

Min granne har fått bygglov

Ta del av beslut som granne/sakägare Länk till annan webbplats.


Synpunkter om attefallsåtgärder

Bygger din granne något som omfattas av attefallsreglerna hörs inte du som granne eftersom det då är tillåtet att frångå kraven som finns i en eventuell detaljplan. All placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns måste de grannar som berörs alltid godkänna skriftligt. Godkännandet skickas in till verksamhet Bygg Miljö.


Allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Stenungsunds kommun blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Alla handlingar lämnas ut, om någon begär det, så länge de inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad