Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Avgifter

Kommunen tar ut avgifter för till exempel bygglov, förhandsbesked, anmälningar och nybyggnadskartor. En planavgift kan också tas ut.


Bygglov, anmälningar och förhandsbesked

Vi tar ut avgifter för alla typer av beslut. Det kan vara positiva och negativa beslut eller ärenden som avskrivs eller återtas. Avgiften beräknas på årets prisbasbelopp. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

Exempel på vad bygglov kan kosta

Exemplen visar priser för handläggning inom detaljplanerat område och utan planavvikelser. Avgifter för till exempel nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och påkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan tillkomma.

 • bygga enbostadshus på 180 m² bruttoarea - cirka 19 000 kronor
 • bygga till ett uterum på 20 m² bruttoarea - cirka 6 000 kronor
 • bygga garage/carport på 40 m² bruttoarea - cirka 3 000 kronor
 • bygga plank vid en- och tvåbostadshus - cirka 4 500 kronor
 • bygga Attefallshus - cirka 1 800 kronor
 • anmäla installation av braskamin - cirka 1 200 kronor
 • hiss i en- och tvåbostadshus - ca 1 600 kronor
 • bygglovspliktiga solceller, solpaner, solfångare - 2 000 - 4 500 kronor.
 • Rivningslov upp till 249 m² - cirka 8 000 kronor

Kostnad för att höra grannar kan tillkomma om ansökan avviker från bestämmelser i detaljplanen.


Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan reduceras avgiften. Avgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras.

Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir avgiften noll för de delar av den totala avgiften som får reduceras. Efter att tidsfristen för handläggning har överskridits med fem veckor kan inte någon ytterligare reduktion komma i fråga.

Fakturaadress

Var noga med att du lämnar korrekt fakturaadress och att du meddelar oss om den ändras under ärendets gång. Vi skickar fakturan till den adress som du angett på ansökan eller meddelat oss skriftligt på annat sätt. Har vi gjort fel gör vi en ny faktura och en kredit om det behövs men inte annars. För din egen skull är det viktigt att vi har rätt uppgifter

Planavgift

Om din fastighet ligger inom någon av dessa sex detaljplaner kan du behöva betala en planavgift:

 • 129 Valeberget
 • 146 Jörlanda-Berg
 • 157 Näs
 • 168 Stenungsön
 • 221 Sävelycke
 • 274 Småindustri-Munkeröd

Planavgift tas ut för ny- och tillbyggnader. Bygger du en ny komplementbyggnad tas planavgift ut om den är större än 50 kvadratmeter bruttoarea.

Exempel på vad planavgiften kan bli

 • bygga enbostadshus - 54 600 kronor
 • tillbyggnad av enbostadshus större än 50 m² - 27 300 kronor


Byggsanktionsavgift

Om du har byggt olovligt måste du betala en byggsanktionsavgift. Avgiften beror på vad du har gjort för fel.

Olovligt byggande


Avgifter för kartor, utstakning och lägeskontroll

Kart- och mätavgifter

Taxa för bygglov

Plan- och bygglovstaxaPDF

Senast uppdaterad 2020-05-19