Avgifter

Kommunen tar ut avgifter för till exempel bygglov, förhandsbesked, anmälningar och nybyggnadskartor. En planavgift kan också tas ut. Avgift tas även ut om du återtar ditt ärende, ärendet avvisas eller du får ett avslag på din ansökan.


Bygglov, anmälningar och förhandsbesked

Särskilt om solceller

Avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak är ändrad. Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2023 (dnr: KS 2022/1159) att avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak ska uppgå till 500 kronor för ansökningar som kommer in efter den 1 maj 2023.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan minskas avgiften. Avgiften minskas med en femtedel för varje påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det är endast vissa avgifter som ingår i handläggningen som minskas.

Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska minskas varje vecka. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir avgiften noll för de delar som ska reduceras. Efter att tidsfristen för handläggning har överskridits med fem veckor kan det inte någon ytterligare reduktion komma i fråga.

Fakturaadress

Var noga med att du lämnar korrekt fakturaadress och att du meddelar oss om den ändras under ärendets gång. Vi skickar fakturan till den adress som du angett på ansökan eller meddelat oss skriftligt på annat sätt. Har vi gjort fel gör vi en ny faktura och en kredit om det behövs men inte annars. För din egen skull är det viktigt att vi har rätt uppgifter

Planavgift

Om din fastighet ligger inom någon av dessa sex detaljplaner kan du behöva betala en planavgift:

  • 129 Valeberget
  • 146 Jörlanda-Berg
  • 157 Näs
  • 168 Stenungsön
  • 221 Sävelycke
  • 274 Småindustri-Munkeröd

Planavgift tas ut för ny- och tillbyggnader. Bygger du en ny komplementbyggnad tas planavgift ut om den är större än 50 kvadratmeter bruttoarea.

Exempel på vad planavgiften kan bli

Bygga enbostadshus - ca 69 000 kronor
Tillbyggnad av enbostadshus större än 50 m² - ca 34 500 kronor

Byggsanktionsavgift

Om du har byggt olovligt måste du betala en byggsanktionsavgift. Avgiftens storlek beror på vad det olovliga bestått av.

Olovligt byggande

Avgifter för kartor, utstakning och lägeskontroll

Kart- och mätavgifter

Senast uppdaterad