Stenungsunds kommunvapen

Vård- och Omsorgscollege:

Vi är certifierade!

Stenungsunds kommun är en av de certifierade vård- och omsorgscollege vi har i regionen, men vad innebär det egentligen?

Vi är ett certifierat Vård- och Omsorgscollege.

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra ansvar och granska kvalitet sker ett effektivt utnyttjande av resurser till gagn för alla. VO-College ska ge den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet. Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom VO-College. VO-College är ett skyddat varumärke som får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen genomförd.

Varför Vård- och omsorgscollege?

Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och omsorg. En satsning kvalitativt och kvantitativt måste därför ske både på både ungdoms- och vuxenutbildning. VO-College agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-College till att studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå. Yrkesområdets status ökar.

Vilka är vinnare?

  • Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
  • Den studerande får en modern och attraktiv utbildning, som ger anställningsbarhet, med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier.
  • Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra. Man får också garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.

Läs mer

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Jane Cervell

Jane Cervell

rektor
0303-73 28 24
jane.cervell@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-17