Fristående gymnasiala kurser

Här hittar du kurser som hjälper dig att skaffa behörighet för högskolan. Många av de kurser som vi själva inte anordnar kan vi erbjuda på distans.

Hos oss kan vi erbjuda ett flertal kurser på plats i Stenungsund för dig som bor i kommunen eller på Tjörn. Kursutbudet varierar lite år från år och de kurser vi för tillfället inte kan erbjuda brukar vi kunna hjälpa dig med så att du kan läsa dem på distans via Hermods. Kontakta våra studievägledare så hjälper de dig.

Här kan du välja mellan tre olika kurser, som alla är på 100 poäng vardera.

Engelska 5 (100 points)

Innehåll

The English 5 course is divided into three blocks. The blocks contain texts to read and listen to from two major English-speaking parts of the world – The British Isles (England, Scotland, Ireland and Wales) and North America, (the USA and Canada) as well as from Australia and India. For each text there will be some grammar to learn, and a number of words to help expand your English vocabulary. At the end of each block there is a written test consisting of a reading comprehension, grammar exercises, a vocabulary test and a short essay.

Course work to be done and handed in includes reading and keeping a reading log of an English language novel, plus writing a summary of the novel. You will also write and hand in an argumentative essay.

Towards the end of the course you will be expected to take and pass the National Test. (nationella provet) This has four parts – reading, listening, writing and speaking.

The whole course is in English, and you will be expected to speak English at all times during the lessons.

Mål & betygskriterier

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurskod  

ENGENG05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engelska 6 (100 points)

Innehåll

The English 6 course is divided into three blocks. The blocks contain texts to read and listen to from various English-speaking parts of the world - The British Isles (England, Scotland, Ireland and Wales) and North America, (the USA and Canada) as well as Australia, Nigeria, India and the West Indies. For each text there will be some grammar to learn, and a number of words to help expand your English vocabulary. At the end of each block there is a written test consisting of a reading comprehension, grammar exercises, a vocabulary test and a short essay.

Course work to be done and handed in includes reading and keeping a reading log of an English language novel, and then writing a review of the novel. You will also write and hand in an argumentative essay, and we will be reading and analysing some songs and poems.

Towards the end of the course you will be expected to take and pass the National Test. (nationella provet) This has four parts – reading, listening, writing and speaking.

The whole course is in English, and you will be expected to speak English at all times during the lessons.

Mål & betygskriterier

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurskod  

ENGENG06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engelska 7 (100 points)

Innehåll

The English 7 course is very different to English 5 and English 6. The main emphasis of the course is reading and analysing fiction and non-fiction books, and also discussing newspaper and magazine articles about contemporary subjects such as plastic pollution, global warming and new forms of employment (zero hours contracts, the gamification of work). You will be expected to discuss and analyse the books and articles we read, looking for themes and discussing the use of language. We will also compare historical events in the books we read with similar situations today. We will take the time to listen to a number of podcasts and radio broadcasts in order to hear spoken English from different areas of the English-speaking world.

Course work to be done and handed in includes keeping reading logs of the fiction and non-fiction books we will read, and writing several essays.

There is no compulsory National Test (nationell prov) for English 7, but there are several written tests provided by Skolverket for English 7 that will be used.

The whole course is in English, and you will be expected to speak English at all times during the lessons. There will be three course books you will need to buy, or borrow from the library.

Mål & betygskriterier

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurskod  

ENGENG07

Här kan du välja mellan tre kurser, som alla är på 100 poäng vardera. Alla kurserna behövs för att du ska kunna söka till högskolan.

Svenska

Svenska som andraspråk

Vem ska läsa Svenska som andraspråk?

Har du svenska som modersmål eller har talat det ända sen du var liten väljer du kurserna som bara heter svenska. Har du ett annat modersmål och har läst Sfi och Sva grund väljer du någon av kurserna i svenska som andraspråk. Skillnaden mellan kurserna är bland annat att det i den "vanliga" kursen ingår att också läsa och förstå texter på andra nordiska språk, vilket är jättesvårt för den som inte har svenska som modersmål. 

Upplägg för samtliga kurser

Som regel har vi lektioner en gång/vecka + handledning.

Mål och betygskriterier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska 1   (100p)

Svenska 1 är en övergripande kurs och är den enda svenskakursen som yrkesprogrammen på gymnasiet läser. Även om litteraturläsning är ett viktigt inslag ligger tyngdpunkten på muntlig och skriftlig kommunikation. Du får träna på att tala inför andra och att delta i diskussioner på ett konstruktivt sätt.  Att skriva på ett korrekt språk och anpassa texten till sitt syfte kräver en del träning och här får du öva på olika typer av texter såsom argumentation, referat och recension. Vi studerar även den språkliga variation som finns i våra dialekter och reflekterar över hur vi använder vårt språk i olika sociala sammanhang. Vi läser och diskuterar  skönlitteratur  från olika tider och kulturer  och utgår ibland även från andra medier såsom film och teater.

OBS! Vi brukar ha svårt att starta Svenska 1 på plats. I så fall hjälper våra studievägledare dig att läsa den på distans genom Hermods.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska som andraspråk 1 (100 p)

I kursen svenska som andraspråk 1 utvecklas förmågorna läsa, tala, samtala skriva och lyssna. Skönlitteratur har en given plats i kursen och vi läser olika skönlitterära texter, bland annat en roman. Tillsammans övar vi på att bli medvetna läsare genom att analysera, tolka och använda skönlitterära begrepp. Vi studerar vanliga teman och berättarstrukturer. Tyngdpunkten i kursen ligger på muntlig och skriftlig kommunikation. Vi utvecklar våra samtalsstrategier och lär oss hur man håller muntliga presentationer med presentationstekniska hjälpmedel. I den skriftliga framställningen övar vi på att skriva olika texttyper samt att kunna anpassa språket och stilen till olika syften och mottagare. Vi studerar även språklig variation inom svenskan, såsom dialekter, ungdomsspråk, tal- och skriftspråk och attityder till dessa. Modersmålets roll tas också upp och vi reflekterar kring likheter och skillnader mellan svenskan och andra språk samt modersmålets betydelse för språkinlärningen. Kursen avslutas med ett nationellt prov i tre delar; tala, läsa och skriva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  (100p)

Svenska 2 har fokus på litteraturen. Vi läser om författare från olika tider och epoker. Att läsa och diskutera litteratur ur ett samhällsperspektiv ger förståelse för både nutid och dåtid. Du får träna dig i att använda litteraturvetenskapliga begrepp när vi diskuterar texter. I kursen arbetar vi också med muntlig och skriftlig framställning, där uppgifter av utredande och argumenterande karaktär ingår. Att  utveckla  en språklig medvetenhet om språkets uppbyggnad  och stil ger ett mer nyanserat och träffsäkert språk.  Du får också läsa om språkförhållanden i Norden samt om minoritetsspråk och dialekter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (100p)

Svenska 3 är en kurs som förbereder för vidare studier och arbetsliv. Kursen har ett litteraturvetenskapligt fokus. Att studera och analysera det gemensamma och typiska för texter av mer vetenskaplig karaktär ger sedan kunskaper att själv skriva texter av denna typ. Att bli medveten om språk och stil samt berättartekniska begrepp hjälper dig  inför fortsatta studier. Du får också träning i muntlig framställning med fördjupade kunskaper i retorik, konsten att tala. Att informera och övertyga är något du kan ha god nytta av i arbetslivet.  Dessutom läser vi om språkets förändring, både den som pågår just nu och den som skett tidigare.

Matematik

Det finns flera olika matematikkurser. Vi har valt ut följande kurser som alla är på 100 poäng. De bör fungera för de allra flesta, oavsett vad du vill läsa efteråt.

 • Matematik 1a grundkravet för all högskoleutbildning.
 • Matematik 2a krävs för till exempel sjuksköterskeutbildningen.
 • Matematik 2b krävs bara för vissa utbildningar.
 • Matematik 3b denna kurs behöver du om du till exempel vill söka utbildning till arkitekt, ekonom eller liknande.
 • Matematik 3c krävs för vissa tekniska utbildningar och vissa lärarutbildningar.
 • Matematik 4 och 5. Dessa kurser kan behövas om du till exempel vill läsa på Chalmers eller bli biolog eller läkare.

Är just den kursen du vill läsa inte sökbar i vårt kursutbud, så kan du antagligen läsa den på distans via Hermods. Fråga våra studievägledare, så hjälper de dig.

Upplägg

Matematik kurs 1, kurs 2 och kurs 3

När eleverna kommer hit försöker vi via tester och personliga samtal hitta rätt startnivå och rätt studietakt. Vi erbjuder sedan repetitionskurser där vi repeterar viktiga avsnitt och lägger till moment som saknas för att kunna starta den aktuella kurs. De elever som inte bedöms behöva repetitionskurser guidas direkt in på aktuell kurs.

Vårt arbetssätt innebär att lärarna går runt och ger individuella genomgångar, pratar matematik och hjälper till att lösa uppgifter och problem, som eleven "fastnat" på. Några fasta lektionstillfällen har vi inte, det vill säga något gemensamt schema finns inte, utan eleverna gör en egen individuell veckoplanering tillsammans med en lärare. Planeringen anpassas så att eleven hinner klart sin kurs innan sitt kursslut.

Matematik kurs 4 och kurs 5
Kurserna ingår i naturvetenskapligt och tekniskt basår, och därför ges schemalagda lektioner. Utöver lektionerna får eleverna individuell handledning.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematik kurs 1 (100 p)

Detta är gymnasieskolans grundläggande kurs i matematik. Kursen finns i tre olika varianter: 1a, 1b och 1c. Hos oss är bara 1a sökbar men om du är intresserad av 1b/1c prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

1a-kursens huvudsyfte är att utveckla elevens förmåga att lösa sådana problem som vanligen förekommer i vardagsliv och yrkesliv samt ge en god grund för fortsatta studier. Matematik 1 läses på alla gymnasieprogram.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematik kurs 2 (100 p)

Kursen ska ge en god grund för fortsatta studier såväl inom gymnasial utbildning som inom eftergymnasiala utbildningar med vissa krav på matematisk kompetens. Kursen innebär fördjupade studier i kurs 1 till exempel geometri, algebra, ekvationer och funktioner samt nya moment som ekvationssystem, olikheter och logaritmer.

Kursen finns i tre varianter: 2a, 2b och 2c. Hos oss är bara 2a sökbar men om du är intresserad av 2b/2c prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematik kurs 3 (100 p)

Kursen ska ge en god grund för fortsatta studier såväl inom gymnasial som eftergymnasial utbildning. I kursen tas viktiga matematiska begrepp upp som derivata, integraler, exponentialfunktioner och talföljder. Vi fördjupar oss också ytterligare i algebra och funktionslära.

Kursen finns i två varianter: 3b och 3c. Du läser antingen den ena eller andra kuren, aldrig båda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematik kurs 4 (100 p)

Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Kursen bygger vidare på Matematik 3 och innehåller komplexa tal, differentialekvationer, trigonometri, derivata och integraler. Är den inte sökbar i vårt kursutbud, så kan du läsa den på distans via Hermods.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematik kurs 5 (100 p)

Kursen bygger vidare på Matematik 4 och skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematik-intensiva utbildningar. Är den inte sökbar i vårt kursutbud, så kan du läsa den på distans via Hermods.

I Stenungsund har du fyra olika kurser inom so-området att välja på. Skulle du vilja läsa någon annan kurs som vi inte kan erbjuda får du gärna tala med våra studievägledare, så hjälper de dig. De kurser vi erbjuder är:

Historia 1b, 100 poäng

Historia är ett ämne som ska hjälpa oss att förstå aktuella händelser samt förstå hur vi väljer att tolka aktuella händelser. Ämnet ska också utveckla förmågan att granska, tolka och värdera källor.

I ämnet historia finns flera olika kurser från 1-3. Historia1b på 100 poäng är den kurs som krävs för vissa kurser och program på universitet.Vi erbjuder Historia 1b under förutsättning att vi får ihop tillräckligt antal sökande. I annat fall kan vi erbjuda kursen på distans via Hermods.

Innehåll

Historia 1b är uppdelad i två delar.  Den första delen tittar på Europeisk historia från förhistoria till upplysningen.  Den andra delen tittar på svensk och global historia på 1800- och 1900-talen med fokus på industrialiseringen och demokratiseringen.  Utöver detta studerar vi i kursen långsiktiga historiska förändringsprocesser, till exempel befolkningsutveckling och statsbildning.

I historia kommer vi också att öva på att granska och värdera källor. Vi arbetar med övningar där vi tittar på hur historia har använts och används för att skapa kulturarv och identitetsuppfattningar. 

Målgrupp

Kursen är en fortsättning på grundskolans kurs i historia och kräver motsvarande kunskaper.

Upplägg

Gruppen träffas en halvdag i veckan.  På träffarna går läraren igenom vissa historiska händelser.  Under träffarna arbetar också eleven med att analysera händelser, med källkritik och historiebruk.  Eleven måste vara förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på Itslearning, likaså alla uppgifter. De mesta av kursen bedöms i form av olika arbeten och inlämningar samt vid prov. 

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samhällskunskap

Samhällskunskap är ett ämne som ska hjälpa eleven att förstå de politiska, ekonomiska och sociala band som kopplar samman människor i Stenungsund, Sverige och i världen.  Ämnet ska också ge eleven förutsättningar att kritiskt analysera samhällsfrågor samt att söka och granska information.

I samhällskunskap finns flera olika kurser från 1-3. Samhällskunskap 1b krävs för
att bli behörig till universitetet. Vi erbjuder kurserna samhällskunskap 1b och samhällskunskap 1a2.

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Innehåll

Samhällskunskap 1b står på två ben. Det ena benet handlar om att bli en samhällsmedborgare som förstår vad som händer i omvärlden. De ekonomiska och politiska systemen behandlas samt hur sociala faktorer påverkar människor. Eleven ska analysera frågor och kritiskt granska fakta.

Det andra benet i samhällskunskap 1b handlar om att bli högskoleförberedd. Den delen av kursens innehåll behandlar vad det innebär med ett vetenskapligt förhållningssätt, där metoder för att samla och bearbeta information behandlas samt olika teorier för att förstå omvärlden. Kursen innehåller också träning i att presentera information skriftligt och muntligt.

Målgrupp

Kursen samhällskunskap 1b är en fortsättning på grundskolans kurs i samhällskunskap och kräver motsvarande kunskaper.

Upplägg

Deltagarna ses en halvdag i veckan. Vid dessa träffar går läraren igenom vissa kunskapsområden. Kursen består också i att eleverna letar efter information eller bearbetar information tillsammans. Under träffarna diskuteras också olika frågor i par, mindre grupper eller i helklass. Det kräver att eleven är förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på itslearning, likaså planering och uppgifter. De arbeten som ska lämnas in ska också lämnas in via itslearning. Kursen bedöms både skriftligt och muntligt i form av olika arbeten, inlämningar, prov och diskussioner.

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng

Innehåll

Även samhällskunskap 1a2 står på två ben, men betoningen är mer på den högskoleförberedande delen, eftersom man redan ska ha läst mycket av den delen som handlar om att bli en samhällsmedborgare på samhällskunskap 1a1 (som är ett krav för att läsa den här kursen). Massmedier, politiska ideologier och samhällsekonomi är saker som behandlas. Eleven ska analysera frågor och kritiskt granska fakta.

Betoningen ligger på att bli högskoleförberedd. Den delen av kursens innehåll behandlar vad det innebär med ett vetenskapligt förhållningssätt, där metoder för att samla och bearbeta information behandlas samt olika teorier för att förstå omvärlden. Kursen innehåller också träning i att presentera information skriftligt och muntligt.

Målgrupp

Kursen är en fortsättning på gymnasiekursen samhällskunskap 1a1 och är till för dem som gått den kursen och vill uppnå samma behörighet som man får efter att ha läst samhällskunskap 1b.

Upplägg

Kursen läses tillsammans med samhällskunskap 1b som är en mer omfattande kurs, men som delvis behandlar samma saker som samhällskunskap1a2. Det betyder att det inte är lektion varje vecka, utan att man läser något moment under några veckor och sedan har hemstudier under några veckor. Detta enligt ett speciellt schema som utdelas i början av kursen och som man kan följa på itslearning.

Under de veckor som man träffas är det en halvdag i veckan. Vid dessa träffar går läraren igenom vissa kunskapsområden. Kursen består också i att eleverna letar efter information eller bearbetar information tillsammans. Under träffarna diskuteras också olika frågor i par, mindre grupper eller i helklass. Det kräver att eleven är förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på itslearning, likaså planering och uppgifter. De arbeten som ska lämnas in ska också lämnas in via itslearning. Kursen bedöms både skriftligt och muntligt i form av olika arbeten, inlämningar, prov och diskussioner.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Religionskunskap 1, 50 poäng

Hos oss kan du läsa Religion 1 på 50 poäng under förutsättning att vi får ihop tillräckligt antal sökande. I annat fall kan vi erbjuda kursen på distans via Hermods.

Innehåll

Kursen Religionskunskap 1 behandlar de fem världsreligionernas centrala budskap, deras kännetecken och hur religion och andra livsåskådningar tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Religionskunskap 1 innehåller även moment om religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten samt analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Målgrupp

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Upplägg

Undervisningen sker under ett lektionspass/vecka, där diskussioner och samtal är viktiga delar. Lektionerna kombineras med uppgifter och faktaläsning som ska inbjuda till eftertanke och ställningstagande. Läsuppgifter i läroboken kombineras med filminslag, artiklar och inlämningsuppgifter på Itslearning. Studiebesök och intervjuer kan också vara viktiga inslag.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

För att överhuvudtaget få läsa på högskolan krävs det att du minst har läst den första kursen i naturkunskap medan vissa högskoleutbildningar kräver båda kurserna, till exempel sjuksköterskeutbildningen. Däremot behöver du inte läsa naturkunskap om du istället har läst fysik, kemi och biologi på gymnasiet.

För närvarande ger vi bara naturkunskapskurserna hos oss. Resten går på distans via Hermods. Kontakta våra studievägledare för mer information.

Naturkunskap

I ämnet naturkunskap får du läsa kemi, biologi och fysik på ett sätt som visar att allt hänger ihop. Du kommer bland annat att läsa om hälsa, energi, hållbar utveckling och mycket annat.

Vi erbjuder två kurser: Naturkunskap 1b (100 p) och Naturkunskap 2 (100 p).
För att överhuvudtaget få läsa på högskolan krävs den första kursen medan vissa högskoleutbildningar kräver båda kurserna, till exempel sjuksköterskeutbildningen. Däremot behöver du inte läsa naturkunskap om du istället har läst fysik, kemi och biologi på gymnasiet.

Naturkunskap 1b (100 p)

Kursen innehåller följande

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystem-påverkan.
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
 • Reflektion över och diskussion kring normer rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
 • Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Vad som menas med ett naturvetenskapligt förhållningssätt och exempel på naturvetenskapliga arbetsmetoder.  

Målgrupp
Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Upplägg

Kursen ges i våra lokaler på Hasselbacken.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

-------------------------------------------------------

Naturkunskap 2 (100 p)

Kursen innehåller följande

 • Universums utveckling
 • Materians uppbyggnad och egenskaper
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling
 • Människokroppens organ och organsystem
 • Vad som menas med ett naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild

Målgrupp

Kursen bygger på Naturkunskap 1b och behövs för vissa högskoleutbildningar t.ex. sjuksköterskeutbildningen.

Upplägg

Kursen ges i våra lokaler på Hasselbacken.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologi

Totalsumman för biologi är 200 poäng fördelat på Biologi 1 (100 p) och Biologi 2(100 p). För närvarande erbjuder vi enbart dessa kurser på distans via Hermods.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemi

Totalsumman för kemi är 200 poäng fördelat på Kemi 1 (100 poäng) och Kemi 2 (100 poäng). För närvarande erbjuder vi enbart dessa kurser på distans via Hermods.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fysik

Ämnet innefattar kurserna Fysik1 och Fysik2 på sammanlagt 250 poäng. Fysik 1 är numera en kurs på sammanlagt 150 poäng. Kursen erbjuds i form av två delkurser Fy1b1(100 poäng) och Fy1b2 (50 poäng). För närvarande erbjuder vi enbart dessa kurser på distans via Hermods.

Mål & betygskriterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Skolverket)

Här hittar du de kurser som inte passar in under rubrikerna ovan. Just nu erbjuder vi bara en kurs på denna lista.

Gymnasiearbete

Du kan läsa kursen Gymnasiearbete som är på 100 poäng. Kontakta någon av våra studievägledare för mer information.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1
Svenska impulser 1 – SVA
Carl-Johan Markstedt/Sofia Löwenhielm
ISBN 9789152345726

SVENSKA 2 / SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2
Svenska impulser 2
Carl-Johan Markstedt
ISBN 9789152354001

SVENSKA 3 / SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3
Svenska impulser 3
Carl-Johan Markstedt/Sven Eriksson
ISBN 9789152319895

ENGELSKA 5
Worldwide English 5
Christer Johansson/Kerstin Tuthill/Ulf Hörmander
ISBN 9789152326695

ENGELSKA 6
Worldwide English 6
Christer Johansson/Kerstin Tuthill/Ulf Hörmander
ISBN 9789152326701

ENGELSKA 7
Meddelas vid kursstart

SAMHÄLLSKUNSKAP 1
Libers samhällskunskap 1b
Daniel West
ISBN 9789147123933

HISTORIA 1b/1a2
Perspektiv på historien 1b
Olov Jansson/Linda Karlsson
ISBN 9789152310267

RELIGION 1
En Mosaik
Hans Nyström/Lars Nyström/Örjan Nyström
ISBN 9789140691118

MATEMATIK 1/2/3
Från och med 1 januari 2022 kommer nya ämnesplaner i matematik. Vi kommer då att byta läroböcker, men det får du mer information om när du antagits till kursen.

NATURKUNSKAP 1 + 2
Meddelas vid kursstart

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad