Strävlidens avloppsreningsverk

Strävlidens avloppsreningsverk

Strävliden ligger tre kilometer norr om Stenungsunds centrum. Cirka 16 500 personer får sitt avloppsvatten renat i verket.

2022-06-02

Nu skickas ansökan in till Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen. Vi inväntar svar från Miljöprövningsdelegationen.

2020-12-03

Nu är samrådstiden slut. Nu kommer vi arbeta vidare med det underlag vi fått fram under samrådet, inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan.

2020-11-04

Samråd inför ansökan om utökat tillstånd enligt miljöbalken. Stenungsunds kommun har för avsikt att ansöka om utökat tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet inom befintligt avloppsreningsverk Strävliden. Som ett led i vår prövning av det utökade tillståndet håller vi nu samråd enligt miljöbalken. Under samrådet får enskilda möjlighet att komma in med upplysningar och synpunkter inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och ansökan.

Strävlidens avloppsreningsverk är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Strävliden har tillstånd för att ta emot en belastning av 20 000 pe (personekvivalenter). Stenungsunds kommuns planer att växa i antal invånare medför att Strävliden inte kommer kunna ta emot det avloppsvatten som en ökad befolkning medför. Strävlidens avloppsreningsverk söker därmed om utökat tillstånd enligt miljöbalken i befintlig verksamhet för att ta emot mer avloppsvatten.

En förstudie har visat att Strävliden kan öka kapaciteten upp till 28 000 pe i verket utan att göra några omfattande förändringar. Vi söker därmed tillstånd för 28 000 pe.

För att få tillstånd enligt miljöbalken så måste verksamheten prövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut.

Det första momentet då berörda parter kan inkomma med synpunkter och frågor är under samrådet.

Samrådsunderlag till Avgränsningssamråd - Strävlidens avloppsreningsverk Pdf, 2.9 MB.

Vad händer just nu?

Samrådet varade mellan 4 november och 2 december 2020.

Vi arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och de remissvar vi fått från myndigheter. Vi kommer kika närmare på vad vi behöver ta med i vår fortsatta process. Vad som kom fram i samrådet kommer sammanfattas i en samrådsredogörelse.

Under första delen av 2021 kommer vi arbeta med att ta fram en ansökan. Den ska innehålla:

  • Ansökan
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Teknisk beskrivning
  • Samrådsredogörelsen från samrådet

Ansökan planeras skickas in till länsstyrelsen under sommaren (juni) 2022. Allmänheten kan efter att länsstyrelsen gjort kungörelsen i tidningar komma med synpunkter på ansökan. Synpunkterna skickas till länsstyrelsen.

Hur går reningen till?

Ungefär 60 pumpstationer pumpar avloppsvatten till Strävliden. Vattnet kommer från Timmervik, Jörlanda, Stora Höga, Sävelycke, Stenungsund och Ödsmål.

Först renas vattnet mekaniskt. Då tas fast material bort. Sedan följer en biologisk rening. Då hjälper mikroorganismer till att bryta ner organiska ämnen. Om det behövs kan vi tillsätta kemikalier för att få bort fler ämnen.

Det renade vattnet släpps ut i Askeröfjorden.

Industrier

De stora kemiska industri har egna anläggningar för rening. Mindre mängder avloppsvatten kommer från småindustrier. Det är främst från industriområdena i Doteröd, Munkeröd, Norra hamnplan, Stora Höga och Jörlanda.

Tillstånd

Strävliden har tillstånd enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen kontrollerar att verksamheten uppfyller miljökraven.

Provtagning

Vi tar prov på vattnet som kommer in och går ut från verket. Varje dag tar vi prover. De redovisas till länsstyrelsen. Proverna analyseras av ett laboratorium.

VA-enhetens personal tar också egna prover.

Miljörapport

Kontakta oss via kommunens medborgarservice om du vill ta del av Strävlidens senaste miljörapport.

Senast uppdaterad