Vattentjänstplan

Stenungsunds kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Granskningen pågår från 25 oktober fram till 24 november 2023 och därefter kommer kommunen åter bearbeta planen utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som redovisas i samband med politiskt antagande under våren 2024.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 24 november 2023 till:

E-post: teknikVA@stenungsund.se
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”

alternativt per post till:

Stenungsunds kommun/Infrastruktur
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
Ange ärende ”Vattentjänstplan2023”

Varför har vi tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan?

Stenungsunds kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Senast uppdaterad