För dig som är god man/ förvaltare

På denna sida finns praktisk information för dig som har ett uppdrag som god man eller förvaltare.

Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder

När du har förordnats som god man eller förvaltare skickar vi ett välkomstbrev samt en förteckningsblankett till dig. I välkomstbrevet anges hur du ska fylla i förteckningen och vilka underlag du ska skicka in till överförmyndarenheten.

Förteckningen ska vara inskickad till senast två månader efter den dag du blev förordnad. Observera att du inte behöver lämna en förteckning om du blivit god man efter ett byte.

Årsräkning – årlig redovisning av huvudmannens ekonomi

Varje år före den 1 mars ska du lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen är en redovisning av huvudmannens ekonomi under föregående period/år. I årsräkningen redovisar du huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder under redovisningsperioden. Observera att du ska kunna styrka samtliga uppgifter på årsräkningen med kontoutdrag, årsbesked, fakturor, kvitton eller andra underlag.

Årsräkning, sluträkning Pdf, 200.4 kB.

Instruktion, års-slutredovisning Pdf, 1.3 MB.

Redogörelse för utfört uppdrag och ansökan om arvode

I samband med att du lämnar in årsräkning ska du även lämna blanketten ”Redogörelse för utfört uppdrag”. Utifrån frågorna redogör du för vad som skett i uppdraget under året. Du har också möjlighet att begära arvode och kostnadsersättning.

De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för överförmyndarens bedömning av ditt arvode. Hur stort arvodet blir beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Du får ditt beslut om arvode när granskningen av din årsräkning och redogörelse är klar.

Redogörelse Pdf, 254.1 kB.

Den löpande förvaltningen

I de flesta fall har du som god man eller förvaltare i uppdrag att förvalta huvudmannens egendom. Om så är fallet, är du skyldig att föra löpande räkenskaper över huvudmannens ekonomi. De löpande räkenskaperna underlättar när du ska sammanställa årsräkningen.

Räkenskaperna för du enkelt genom att kontrollera kontoutdrag från bank mot underlag som visar inkomster och utgifter, såsom fakturor och kvitton. Spara alla underlag, gärna i en pärm med ett register vars numrering följer de inkomst- och utgiftsposterna som finns i årsräkningen.

Kontostruktur

Som god man eller förvaltare ska du ha tillgång till ett av huvudmannens bankkonton (det så kallade transaktionskontot) för att du ska kunna sköta den löpande ekonomin.

  • Från transaktionskontot betalar du räkningar och gör andra nödvändiga uttag,
  • Huvudmannens inkomster, till exempel utbetalningar från försäkringskassan, ska ske till transaktionskontot,
  • Det bör inte finnas mer än 20 000 kr på transaktionskontot. Överskjutande medel ska överföras till konto med överförmyndarspärr.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att kunna styrka alla händelser på kontot som du disponerar. Ett fungerande godmanskap förutsätter därför att huvudmannen inte tar ut pengar från detta konto. Om huvudmannen har tagit ut pengar från kontot måste det styrkas med en kvittens/intyg från huvudmannen.

Alla konton, förutom det ospärrade kontot (transaktionskontot), ska vara överförmyndarspärrade, alternativt att huvudmannen har ett eget konto som endast huvudmannen har rätt att använda. Ställföreträdaren ska inte ha dispositionsrätt till detta konto.

Samtycke från överförmyndaren

Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarens samtycke. Överförmyndarens samtycke krävs för rättshandlingar där det är av särskild vikt att säkerställa att handlingen ligger i huvudmannens intresse. Nedan anges exempel på situationer då du behöver ansöka om överförmyndarens samtycke:

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto eller andra spärrade placeringar. (Du behöver dock inte samtycke för att föra över pengar mellan spärrade konton).
  • Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt.
  • Vid vissa typer av placeringar av din huvudmans tillgångar.
  • När din huvudman är en av flera dödsbodelägare i ett dödsbo och det blir bodelning eller arvskifte.
  • Om du lånar ut huvudmannens pengar eller sätter huvudmannen i skuld.

Blanketter

Informationsmaterial


Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad