God man för ensamkommande barn

När ett utländskt ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt förordna en god man för barnet.

Ansökan om god man för barnet görs i de flesta fall av Migrationsverket efter att barnet vänt sig ditt för att söka asyl. Det är Överförmyndarenheten som beslutar att anordna godmanskap och förordnar god man för barnet.

Vad gör en god man?

En god man för ensamkommande barn sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige.

En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet. 

Gode mannens uppgifter innefattar bland annat att:

  • ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
  • hjälpa barnet samt närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • närvara vid förhör hos polis och åklagare, om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott
  • hålla sig à jour med barnets skolgång genom att medverka vid "utvecklingssamtal" i skolan
  • hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård
  • ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
  • verka för en familjeåterförening
  • förvalta barnets egendom
  • ansöka om studiebidrag.

Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Gode mannen ska inte heller föra vidare information som berättats i förtroende. Om överförmyndarenheten får kännedom om att det skett överträdelser enligt ovan kan det vara skäl för att gode mannen inte har kvar sitt uppdrag.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

För att bli god man i Stenungsund, Orust, Lilla Edet och/eller Tjörn måste du först gå en godmansutbildning för ensamkommande barn. Detta skapar goda förutsättningar för dig som god man att utföra ditt uppdrag och upprätthåller kvalitén hos gode männen. Utöver utbildningskravet så kontrollerar även Överförmyndarenheten att personen som vill bli god man inte har betalningsanmärkningar, förekommer i belastningsregistret eller i socialregistret.

Innan man går en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan man genomgå en webbutbildning kring ensamkommande barn som finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida. Webbutbildningen är kostnadsfri och ger en god inblick i vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn. Webbutbildningen är dock inte en tillräcklig utbildning för att uppnå utbildningskravet men ger en god inblick i gode mannens uppdrag. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Om du är intresserad av att gå en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan du kontakta någon av nedan angivna utbildningsanordnare. Information om nästa utbildningstillfälle finns på deras hemsidor:

Medborgarskolan Länk till annan webbplats.

Folkuniversitetet Länk till annan webbplats.

ABF Länk till annan webbplats.

Godmansutbildningar för ensamkommande barn tillhandahålls även av andra utbildningssamordnare.

Intresseanmälan

När du har gått en godmansutbildning för ensamkommande barn så kan du lämna in en intresseanmälan att bli god man för ensamkommande barn via webben. Om du har frågor som rör uppdraget som god man för ensamkommande barn är du alltid välkommen att kontakta Överförmyndarenheten.

Anmäl ditt intresse Länk till annan webbplats.

Redovisning

Som god man för ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag. När den gode mannen redovisar sitt uppdrag kan han/hon också begära arvode för den aktuella perioden om så önskas.

Förteckning

När man blir god man ska man lämna in en förteckning till Överförmyndarenheten. Förteckningen ska lämnas inom två månader från den dagen man blev förodnad god man. I förteckningen uppger man de tillgångar och skulder barnet hade den dagen man blev god man, i de flesta fall så har det ensamkommande barnet varken tillgångar eller skulder vid ankomst till Sverige. 

Om barnet varken har tillgångar eller skulder måste den gode mannen ändå lämna in en förteckning. I förteckningen uppger man då noll kronor i tillgångar och noll kronor i skulder.

Förteckning Pdf, 361.4 kB.

Redogörelse för utfört uppdrag

Två gånger om året redovisar gode mannen vad man gjort i sitt uppdrag för den aktuella perioden och i samband med det kan den gode mannen begära arvode. Redovisningsperioderna är 1 april - 30 september och 1 oktober - 31 mars.

Redogörelse/begäran av arvode för utfört uppdrag Pdf, 350.1 kB.

Arvode

Som god man för ensamkommande barn har man rätt till ett skäligt arvode. Arvodet skiljer sig åt om barnet är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd.

Om barnet är asylsökande, och fram till två månader efter barnet fått uppehållstillstånd, utgår ett arvode om 3 procent av prisbasbeloppet per månad. Två månader efter att barnet fått uppehållstillstånd utgår ett arvode om 2 procent av prisbasbeloppet per månad.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

I undantagsfall så kan arvodet bli högre eller lägre om insatserna för den gode mannen varit särskilt krävande alternativ mindre krävande än ett normalt uppdrag.

I uppdraget som god man kan man även begära milersättning och kostnadsersättning. Kostnadsersättning betalas ut med ett schablonbelopp om 2 procent av prisbasbeloppet per år. Eftersom det är en schablon behöver inga underlag bifogas. Om god man yrkar ersättning för kostnader överstigande schablonbeloppet behöver samtliga underlag som styrker kostnaden bifogas.

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad