Vanliga frågor och svar - överförmyndare

Här finner du svar på vanliga frågor kring överförmyndarens verksamhet. Klicka på respektive fråga för att läsa svaret.

Föräldrabalken 11:4 säger: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne." (Med rätten avses här tingsrätten.) Den person som får en god man kallas huvudman.

Det kan finnas behov av god man när någon inte kan sköta sina angelägenheter eller när det finns risk att någon missbrukar ett förtroende. Det kan gälla till exempel dementa, psykiskt sjuka eller intellektuellt funktionshindrade. Den gode mannen handlar i stället för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Ett godmanskap förutsätter i de flesta fall samtycke.

Här kan du läsa mer om vad en god man kan göra Pdf, 618.1 kB.

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för "huvudman".

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Gode mannen ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser - inte en praktisk utförare av tjänster.

Du som får en god man/förvaltare

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.
Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Uppdraget som god man eller förvaltare

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Gode mannen är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla för huvudmannen. Uppdraget som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. En ersättning utbetalas i form av arvode.

Mer information om uppdraget som god man/förvaltare Pdf, 618.1 kB.

Den som behöver hjälpen eller dennes anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare och ansökan sänds till tingsrätten.

Det går inte att säga generellt hur lång tid det tar, det beror på omfattningen av ärendet, tillgång på ställföreträdare (gode män/förvaltare), handläggningstid hos överförmyndarenheten och hos tingsrätten med mera.

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs, personbevis samt i de flesta fall ett läkarintyg som styrker behovet. Om någon blir föreslagen som god man ska denne bekräfta sitt åtagande (att man vill bli god man). Om den som behöver god man (huvudmannen) inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap och vem som ska bli god man. Överförmyndarenheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarenheten kan också föreslå god man.

Egen ansökan om god man/förvaltare Pdf, 241.2 kB.

Ansökan av anhörig om god man/förvaltare Pdf, 249.4 kB.

Om huvudmannen bor i Lilla Edet skickas ansökan till:
Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Om huvudmannen bor på Orust, Tjörn eller i Stenungsund skickas ansökan till:
Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Lagen säger att en god man skall vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen. Gode män är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna gode män som har flera uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Arbetet kräver allmänna kunskaper i "vardagsekonomi" och hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget. Överförmyndaren gör kontroller i socialregistret, i polisens belastningsregister och vad gäller betalningsanmärkningar,

Du kan fylla i en intresseanmälan här på hemsidan. När vi har fått den kommer en handläggare att kontakta dig för mer information.

Mer information om god mans/förvaltaruppdraget Pdf, 510.5 kB. 

Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Blankett för åtagande Pdf, 254.6 kB, öppnas i nytt fönster. (när du ska bli god man/förvaltare för en viss person)

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen, arvodet bestäms av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer också om det är huvudmannen (den som behöver hjälpen) eller kommunen som ska betala arvodet.

Det är upp till varje kommun att besluta om vilka principer de vill tillämpa för att fastställa arvodets storlek. En god man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och det är upp till Överförmyndaren att besluta om arvodet vilket sker i samband med granskning av redovisningen. Den som är god man/förvaltare har rätt till arvode och ersättning för kostnader för exempelvis resor, telefonsamtal, brevporto med mera. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet skall bedömas. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som dock påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person)
  • Uppdragets ”svårighetsgrad” och antalet insatser under året

Ett normalarvode om man har ett uppdrag med full omfattning (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person) är 24 % av prisbasbeloppet i våra kommuner.

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

Utöver normalarvodet får man också en schablonkostnadsersättningen som är till för att täcka de utlägg god man/förvaltare haft för att kunna sköta sitt uppdrag, till exempel kostnader för telefonsamtal, pärmar och papperskopior.

Schablonkostnadsersättningen är 2 procent av prisbasbeloppet för det året som uppdraget gäller. Om man har haft utlägg som överskrider schablonkostnadsersättningen kan man begära en faktiskt kostnadsersättning. Sedan har man som god man även rätt till reseersättning för de resor som krävts för att fullgöra uppdraget.

Huvudregeln är att det är den som får hjälpen (huvudmannen) som betalar kostnaderna för god man och att kommunen betalar kostnaden endast om huvudmannens inkomster eller tillgångar inte är tillräckliga. Gränserna för när huvudmannen respektive kommunen ska betala arvodet och kostnadsersättningen är enligt följande:

Huvudmannen betalar helt eller delvis kostnaderna för den gode mannen om hens inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, eller tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Understiger huvudmannens inkomster eller tillgångar ovanstående belopp, är det kommunen som betalar arvodet. Om huvudmannen ska betala arvodet till den gode mannen så ansvarar gode mannen också för att se till att eventuella arbetsgivaravgifter betalas in till Skatteverket.

Du kan skicka in ett klagomål/synpunkter till överförmyndarenheten. Överförmyndarenheten skickar därefter en kopia av klagomålet till gode mannen/förvaltaren för att hen ska få yttra sig (säga vad hen tycker).

Efter att svaret har kommit in till överförmyndarenheten kommer överförmyndaren att ta ställning till om man behöver vidta åtgärder (göra något mer).

Lämna synpunkt/klagomål Länk till annan webbplats.

Överförmyndaren fattar beslutet om arvodets storlek och det görs i samband med granskning av årsredovisningen. Därför kan man som god man/förvaltare inte förvänta sig att arvodet fastställs innan ett visst datum.

Vi granskar årsräkningarna i den ordning de inkommer och arbetet pågår under hela året. Ett stort antal årsräkningar inkommer i början av året och vi kan inte säga exakt var i kön just dina årsräkningar ligger. För kännedom kan meddelas att vi får in cirka 450 årsräkningar som ska granskas.

Vår målsättning är att genomföra en så pass rättssäker granskning som uppdraget kräver. Vårt absoluta fokus ligger på att kunna säkerställa att huvudmannens pengar har kommit huvudmannen till del. Om det är några frågor när handläggarna påbörjat granskningen av dina redovisningar kommer du att kontaktas.

Arvodesbeslut tas efter att redovisningen är granskad.

Ansökan om uttag skickas in till överförmyndarenheten. Blanketten finns att skriva ut på hemsidan, men också som e-tjänst.

Är ni förmyndare som ska ansöka om uttag måste båda förmyndarna skriva under och därför kan ni endast ansöka via blanketten.

Ansökan om uttag god man/förvaltare Pdf, 332.6 kB.

Ansökan om uttag förmyndare Pdf, 324.6 kB.

E-tjänst ansökan om uttag Länk till annan webbplats.

Skicka in eller lämna ett personbevis (det kan du få från Skatteverket) till överförmyndarenheten. Skriv att du ansöker om förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarenheten skickar sedan förvaltarfrihetsbeviset till den folkbokföringsadress som står på personbeviset.

En god man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och det är upp till Överförmyndaren att besluta om arvodet vilket sker i samband med granskning av redovisningen.

Huvudregeln är att det är den som får hjälpen (huvudmannen) som betalar kostnaderna för god man och att kommunen betalar kostnaden endast om huvudmannens inkomster eller tillgångar inte är tillräckliga. Gränserna för när huvudmannen respektive kommunen ska betala arvodet och kostnadsersättningen är enligt följande:

Huvudmannen betalar helt eller delvis kostnaderna för den gode mannen om hans eller hennes inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.
Understiger huvudmannens inkomster eller tillgångar ovanstående belopp, är det kommunen som betalar arvodet. Om huvudmannen ska betala arvodet till den gode mannen så ansvarar gode mannen också för att se till att eventuella arbetsgivaravgifter betalas in till Skatteverket.

Läs mer här om arvode/ersättningens storlek

Aktuellt prisbasbelopp (scb.se) Länk till annan webbplats.

Om du inte längre vill ha god man eller förvaltare så får du skicka in en ansökan om upphörande till tingsrätten.

Blankett för ansökan om upphörande Pdf, 313.5 kB.

Om du bor i Lilla Edet skickas ansökan till:
Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Om du bor på Orust, Tjörn eller i Stenungsund skickas ansökan till:
Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Med anledning av sin tillsynsroll gör överförmyndaren numera anmärkningskontroller på ställföreträdare 1-2 gånger per år. Kontrollen är för att se så att ställföreträdaren inte har några betalningsanmärkningar och ingår i de kontroller som görs för att bedöma lämpligheten på ställföreträdare. När kontrollen görs skickas en kopia av denna anmärkningskontroll till dig som förfrågan gäller, därför har du fått detta brev.

Om inga anmärkningar finns så sker inget ytterligare, men skulle det finnas någon anmärkning så kontaktar överförmyndaren berörd ställföreträdare som får lämna en förklaring/yttrande.

Det är viktigt att man som ställföreträdare inte har några anmärkningar då man i sin roll som god man/förvaltare hanterar andras ekonomier och andra angelägenheter.

Den 1 juli 2017 infördes i föräldrabalkens 17 kapitel vissa behörighetsregler för anhöriga till personer, som uppenbart inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Notera dock att denna behörighet alltså inte omfattar personliga angelägenheter.

Anhörigbehörigheten gäller utan att särskild fullmakt upprättas men omfattar bara ordinära åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde.

Vad som ingår i behörigheten kan variera för olika individer och får bestämmas med utgångspunkt i den enskildes livssituation och behov.

Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag. Inköp av TV ingår, medan till exempel inköp av en bil eller en fastighet inte ingår. Det ingår inte heller att företräda den enskilde i rättsliga processer. Anhörigbehörigheten gäller inte frågor som redan sköts av god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.

Mer information om anhörigbehörighet


Svenska bankföreningens faktablad gällande anhörigbehörighet Länk till annan webbplats.

Svenska bankföreningens broschyr om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare Pdf, 432.4 kB.


Från den 1 juli år 2017 gäller lag (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som ges till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att en person (fullmaktsgivare) kan utse någon (fullmaktshavare) som i framtiden kan företräda hen när hen inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat ska framtidsfullmakten vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Personen i fråga (fullmaktsgivaren) måste förstå vad hen gör när hen skriver framtidsfullmakten.  Av fullmakten ska framgå: 

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Vidare ska fullmaktshavaren vara lojal och samråda med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet. Överförmyndarenheten kan dock bli involverade om det finns misstanke om att fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende. Då kan överförmyndarenheten begära redovisning av uppdraget.

Eftersom framtidsfullmakten är en privat överenskommelse har överförmyndarenheten varken blanketter eller synpunkter på hur en framtidsfullmakt ska se ut eller vad den ska omfatta. Överförmyndarenheten kan alltså inte svara på frågor kring innehållet eller upprättandet av en framtidsfullmakt utan kontakt får tas med en jurist eller annan sakkunnig. 

Mer information om framtidsfullmakter

Svenska bankföreningens faktablad gällande framtidsfullmakter Pdf, 626.3 kB.

Svenska bankföreningens broschyr om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Pdf, 432.4 kB.

När ditt uppdrag som ställföreträdare upphört och en ny ställföreträdare ska ta över bör du kopiera och lämna över handlingar rörande konton med mera som din efterträdare kan behöva för att företräda huvudmannen (du behöver ha kvar originalen för att kunna göra slutredovisningen). Har du andra handlingar av mer personlig/ privat karaktär som rör din huvudman, exempelvis handlingar kring familj, hälsa, släkt med mera bör du även lämna dessa vidare.

När överförmyndarenheten har granskat din sluträkning kommer kopior av alla de redovisningar du gjort sändas till behörig mottagare. Behörig mottagare kan vara en ny ställföreträdare, dödsboet om huvudmannen avlidit eller huvudmannen om uppdraget upphört. 

Mottagaren har sedan tre år på sig att ev väcka skadeståndstalan, det vill säga begära att du ersätter din huvudman för eventuell ekonomisk skada som du förorsakat. Detta innebär att du skall behålla alla underlag för dina redovisningshandlingar med mera i tre år (efter att behörig mottagare tagit emot alla redovisningshandlingar). Därefter skall handlingarna överlämnas till mottagaren.

(Regler kring detta finns i föräldrabalken (FB) 12 kap 14, 15§§, 14 kap 23 § och 16 kap 8§)

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad