Om överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift bland annat är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren/nämnden utses av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen och Justieombudsmannen har tillsyn över verksamheten. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Överförmyndarnämnd

Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner gemensam överförmyndarnämnd. Varje kommun har en ledamot och en ersättare i nämnden.

Ordförande

 • Claes Olsson (S), Stenungsund

Vice ordförande

 • Annika Andersson (L), Tjörn

Ledamöter

 • Anders Wingård (FO), Orust
 • Lars-Erik Anderström (M), Lilla Edet

Ersättare

 • Carin Thorén Hansson (S), Lilla Edet
 • Roy Lundberg (V), Orust
 • Maria Möller (L), Stenungsund
 • Göran Hermansson (S), Tjörn

Avseende handläggningen av överförmyndarnämndens ärenden har Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner ett samarbetsavtal och handläggningen sker i Stenungsund.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

 • Förmynderskap/föräldraförvaltning - med undantag för särskild förvaltning.
 • God man för myndiga - personer som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
 • Förvaltare - liknar godmanskapet med undantag från att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.

I Föräldrabalken 11 kap. 12 § står det att till god man eller förvaltare ska det utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Det är Överförmyndarenheten som gör en lämplighetsbedömningen och kontrollerar om en person uppfyller kraven för att bli god man.

Innan någon får ett uppdrag som god man eller förvaltare genomför Överförmyndarenheten kontroller på denne. Överförmyndarenheten gör kontroller i belastningsregistret, socialtjänstens register samt i kronofogdemyndighetens register.

Överförmyndarenheten har löpande tillsyn och genomför därför även kontroller i ovanstående register löpande under tiden som gode mannen och/eller förvaltaren har uppdrag.

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad