Tillfälliga godmanskap

Det finns situationer där en tillfällig god man behöver förordnas. Ett tillfälligt godmanskap beslutas av överförmyndaren/nämnden.

Förmyndaren kan ej utöva förmynderskapet, 11 kap 1 § föräldrabalken

När en förmyndare blir allvarligt sjuk, avtjänar fängelsestraff eller på något annat sätt är förhindrad att utöva förmyndarskapet, då kan överförmyndaren/nämnden förordna en tillfällig god man som i förmyndarens ställe "vårdar den underåriges angelägenheter".

Jävsförhållande mellan ställföreträdaren och den enskilde, 11 kap 2 § föräldrabalken

En tillfällig god man kan behövas om föräldrar, förmyndare eller vårdnadshavare, gode män eller förvaltare samt även deras eventuella make eller sambo är jäviga på något sätt i förhållande till den omyndige eller deras huvudman.

De situationer där god man enligt ovan paragraf ska förordnas är följande:

  • Om en förmyndare eller dennes make eller sambo har del i samma dödsbo som sitt omyndiga barn skall en god man utses att företräda barnet i dödsboet.
  • Om den omyndige, eller den som har god man eller förvaltare, ska företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp men förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren inte kan företräda sitt barn eller huvudman skall en god man utses.
  • Vid motstridiga intressen mellan mellan den underårige eller den som har god man eller förvaltare och dennes ställföreträdare (eller ställföreträdarens eventuella make eller sambo).  

Ansökan om tillfälligt godmanskap görs skriftligt till överförmyndarenheten som även förordnar god man i dessa ärenden.

Ansökan om god man vid jävsförhållande enligt 11 kap 2 § föräldrabalken (myndig) Pdf, 313.7 kB. 

Ansökan om god man vid jävsförhållande enl 11 kap 2 § föräldrabalken (omyndig) Pdf, 323.6 kB.

Information om bevaka rätt i dödsbo Pdf, 163.3 kB.

God man för bortavarande m.m, 11 kap 3 § föräldrabalken

En tillfällig god man ska förordnas om det till exempel vid en boutredning är oklart vilka som är delägare i ett dödsbo eller om det av någon annan anledning finns en bortavarandes rätt som behöver bevakas. Nedan finns ett antal exempel på när en tillfällig god man, enligt 11 kap 3 § föräldrabalken, ska förordnas:

  • När känd arvinge vistas på okänd ort och inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo,
  • Om det inte kan utredas om det finns arvinge eller att det finns arvinge men dess namn är okänt,
  • Om testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort,
  • Om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt bevakas eller en bortovarandes egendom behöver förvaltas,
  • Om det krävs att egenom förvaltas pga att det i testamente eller i annan rättshandling framgår att vem som egendomen skall tillfalla beror på framtida händelse,
  • Om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Information om bevaka bortavarandes rätt Pdf, 642.8 kB.

Anmälan om god man för bortavarande m.m, enligt 11 kap 3 § föräldrabalken Pdf, 325.6 kB.

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad