För dig som behöver god man/förvaltare

På denna sida kan du läsa om vem som kan få god man/förvaltare och vem som kan ansöka om det.

Vem kan få god man?

Föräldrabalken 11:4 säger: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne." (Med rätten avses här tingsrätten.) Den person som får en god man kallas huvudman.

Det kan finnas behov av god man när någon inte kan sköta sina angelägenheter eller när det finns risk att någon missbrukar ett förtroende. Det kan gälla till exempel dementa, psykiskt sjuka eller intellektuellt funktionshindrade. Den gode mannen handlar i stället för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Ett godmanskap förutsätter i de flesta fall samtycke.

Vem kan få förvaltare?

Grundförutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap är desamma. Förvaltare kan, i likhet med en god man, endast utses för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknade förhållanden.

En förvaltare ska utses när det inte är tillräckligt med en god man. Förvaltare utses när det finns en stor risk att det kommer gå väldigt illa för personen på grund av att personen inte har någon insikt om sin svåra situation, är till skada för sig själv eller blir utnyttjad. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare kan därför endast utses om det är absolut nödvändigt. En person som får förvaltare har inte längre kvar sin rättshandlingsförmåga i de delar som ingår i förvaltarskapet.

Vem kan ansöka?

Du som behöver hjälp eller en nära anhörig till dig kan ansöka om god man eller förvaltare och ansökan sänds till tingsrätten. Det är tingsrätten som avgör om du har ett sådant kvalificerat hjälpbehov att du har rätt till god man eller förvaltare.

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs, personbevis samt i de flesta fall ett läkarintyg som styrker behovet. Om någon blir föreslagen som god man ska denne bekräfta sitt åtagande (att man vill bli god man). Om den som behöver god man (huvudmannen) inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap och vem som ska bli god man. Överförmyndarenheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarenheten kan också föreslå god man.

Det går inte att säga hur lång tid det tar innan det finns ett beslut i ärendet. Omständigheter som ärendets omfattning, tillgång på ställföreträdare (gode män/förvaltare), handläggningstid hos överförmyndarenheten och hos tingsrätten påverkar.

Vill du ansöka om att få en god man eller vill ansöka om god man för en nära anhörig, skriv ut, fyll i och skicka in blankett för egen ansökan alternativt ansökan från anhörig nedan.

Egen ansökan om god man/förvaltare Pdf, 241.2 kB.

Ansökan av anhörig om god man/förvaltare Pdf, 249.4 kB.

Om huvudmannen bor i Lilla Edet skickas ansökan till:
Vänersborgs tingsrätt
BOX 1070
462 28 VÄNERSBORG

Om huvudmannen bor på Orust, Tjörn eller i Stenungsund skickas ansökan till:
Uddevalla tingsrätt
BOX 323
451 18 UDDEVALLA

Mer information

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare: "Rollkoll- vad gör en god man och förvaltare" Länk till annan webbplats.

Svenska bankföreningens broschyr om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Pdf, 432.4 kB.


Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad