För dig som arbetar inom socialtjänst eller sjukvård

På denna sida kan du som anställd inom socialtjänst eller sjukvård läsa om hur du ska göra när du uppmärksammar att en person behöver hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare.

När en person behöver hjälp

Som anställd inom socialtjänsten eller sjukvården möter du ibland personer som helt eller delvis saknar förutsättningar att företräda sina intressen. Det kan till exempel bero på sjukdom, försämrad hälsa, psykisk störning, funktionshinder eller missbruk. Dessa personer kan därför behöva hjälp av en god man eller förvaltare.

Som anställd inom socialtjänsten eller sjukvården kan det också vara så att du kommer i kontakt med omyndiga vars föräldrar avlidit eller brister i omsorgen av olika orsaker. Det kan finnas omständigheter som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt.

Anmälningsskyldighet

Personal inom socialtjänst och sjukvård är skyldiga att anmäla behov av god man, förvaltare, förmyndare eller ny vårdnadshavare till överförmyndaren om en person anses behöva det. Det är viktigt att anställda inom socialtjänst och sjukvård känner till anmälningsskyldigheten samt vem som ska göra anmälan.

Såhär anmäler du behov av god man förvaltare

  1. Fyll i blanketten Anmälan om behov av god man eller förvaltare Pdf, 247.6 kB.
  2. Skicka med underlag som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg och utredning från socialtjänsten.
    Godmanskap och förvaltarskap får endast förordnas om det behövs. Kan hjälpbehovet tillgodoses med mindre ingripande åtgärder ska det prövas och väljas först. Exempel på mindre ingripande hjälpåtgärder är: Fullmakt, framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, förmedling, personligt ombud, boendestöd och kontaktperson.
    Av anmälan ska det framgå varför den enskildes hjälpbehov inte kan bli tillgodosett via mindre ingripande åtgärder, vilka insatser som prövats och varför de inte är tillräckliga.
  3. Anmälan och underlagen skickas till överförmyndarenheten. Adressuppgifterna finner du på anmälningsblanketten.

Anmälningsskyldighet föreligger också om:

  • en person inte längre anses behöva ställföreträdare
  • förhållanden som kan ha betydelse för överförmyndarnämndens tillsyn.

Anmälan om behov av förmyndare, medförmyndare

Fyll i blanketten Anmälan om behov av förmyndare, medförmyndare Pdf, 60 kB.

Senast uppdaterad