Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Föräldrar/förmyndare för barn

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att företräda barnet när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är förmyndarens ansvar att förvalta dessa tillgångar.

Överförmyndaren/nämnden i den kommun barnet är folkbokfört har tillsyn över barnets tillgångar.

Föräldrar som förmyndarePDF

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Huvudregeln är att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet (alltid med utgångspunkt i barnets bästa), men det finns vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden. Vid kontrollerad förvaltning utövar överförmyndarnämnden en aktiv tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och föräldrarna ska därför årligen, senast sista februari, lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen från föregående år. Samma redovisningsskyldighet gäller när barnet blir ägare till fast egendom. Redovisningen granskas sedan av överförmyndarenheten.

Blankett för förteckningPDF

Blankett för årsräkningPDF

Överförmyndarnämnden kommer i kontakt med barn och dess tillgångar vanligtvis vid följande tillfällen: 

  • När den som är omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp (47 300 kronor för år 2020) eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, skall utbetalaren sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.
  • Ovan nämnda gäller även vid utbetalning från försäkring till den omyndige.

Överförmyndarspärrade pengar

Överförmyndarspärr innebär att medlen inte får tas ut av förmyndaren/na utan överförmyndarens/nämndens samtycke. 

Ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto görs till överförmyndarenheten.

Ansökan om uttag från spärrat kontolänk till annan webbplats

Blankett för ansökan om uttagPDF

Svenska bankföreningens faktablad gällande barns tillgångarPDF

Kontakt

Administrativ chef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Susanne Nyström
Viktoria Svensson
Isolde Andersson

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-29