Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare och medförmyndare

Enligt 10 kap 3 § föräldrabalken (FB) blir den som av tingsrätten har förordnats särskilt till vårdnadshavare också särskilt förordnad förmyndare för den omyndige. Även i vissa andra fall kan ett barn få en annan person än sina föräldrar utsedd till förmyndare, exempelvis om båda föräldrarna är under 18 år. Finner överförmyndaren att en förmyndare inte klarar att av sköta förvaltningen av sitt barns tillgångar kan överförmyndaren ansöka om en medförmyndare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Ett föräldraskap består av två delar, förmyndardelen som avser ekonomiska angelägenheter och vårdnadsdelen. Det vanligaste är att barnets båda föräldrar delar vårdnaden och de är då vårdnadshavare vilket innefattar både delarna av föräldraskapet.Socialnämnden ska ansöka hos tingrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare om det kommer till nämndens kännedom att ett barn står utan vårdnadshavare.

Situationer då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan bli utsedd är till exempel om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om barnets föräldrar är försvunna eller under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden (som vårdnadshavare) och ekonomiska angelägenheter (som förmyndare). I uppdraget som vårdnadshavare ingår att ha kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får omsorg och trygghet. Uppdraget som förmyndare innefattar ett ansvar för barnets ekonomi och det ingår till exempel att söka barnbidrag, studiebidrag samt att förvalta barnets tillgångar.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Förordnad förmyndare

När överförmyndaren/nämnden får kännedom om att en underårig saknar förmyndare skall nämnden ansöka hos tingsrätten om att en förordnad förmyndare utses. Ett exempel på att ett barn saknar förmyndare är när ett barn har en ensam vårdnadshavare som får förvaltare och då inte längre kan vara förmyndare.

Medförmyndare

Om en förälder inte klarar av att ensam sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter kan en medförmyndare förordnas. En medförmyndare sörjer för barnets bästa genom att förvalta dess tillgångar och se till att de används till barnets nytta. Medförmyndaren företräder också barnet i angelägenheter som rör tillgångarna och sådana angelägenheter som inte är reglerade eller som inte rör barnets personliga angelägenheter.

Särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare och medförmyndare är skyldiga att en gång per år redovisa barnets ekonomi  genom att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren. Arvode för förmyndarskapsdelen beslutas av överförmyndaren.

Digitala tjänster, blanketter och informationsmaterial

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad