Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordföranden som utgör kommunfullmäktiges presidium. Presidiets ansvarsområden är bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, beredningarnas arbete, budgeten för den politiska organisationen och övrigt enligt nedan:

Kommunfullmäktiges sammanträden

Ordföranden utfärdar en kungörelse för varje sammanträde med fullmäktige. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. (KL 5 kap 8 §).

Presidiet planerar, leder och ansvarar för fullmäktiges sammanträden. Det innebär bland annat att:

 • ansvara för årsplaneringen för fullmäktige
 • ansvara för att kommunfullmäktige och allmänhet får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet.

Beredningarnas arbete

Presidiet ska bistå beredningarna i deras arbete. Det innebär bland annat att:

 • stödja beredningarna i att fullfölja erhållna uppdrag
 • föreslå beredningsuppdrag och ta fram beredningsdirektiv
 • föreslå tillsättande och entledigande av tillfälliga beredningar
 • stämma av de fasta beredningarnas arbete och begära beredningarnas avrapportering i kommunfullmäktige
 • föreslå, på eget initiativ eller på respektive berednings, förändringar i beredningarnas uppdrag
 • föreslå, på eget initiativ eller på respektive berednings, förändringar i beredningarnas
 • sammansättning eller dess upplösande
 • samordna beredningarnas arbete genom regelbundna beredningsledarträffar
 • tillsammans med Demokratiberedningen årligen anordna rådslag för utvärdering av den politiska organisationen.

Budget för den politiska organisationen

Presidiet ansvarar för den politiska verksamhetens budget och uppföljning. Det innebär bland annat:

 • i samband med fullmäktiges antagande av nästkommande års budget föreslå fullmäktige fördelning av anslagen till fullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, utskott m.fl.
 • sammanställa uppföljning och årsredovisning för den politiska verksamheten.

Övrigt

 • kalla till överläggningar med presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnderna samt kommundelsstämmorna
 • kalla till överläggningar med den kommunala revisionen, gruppledarna och beredningsledarna
 • ansvara för att kommunfullmäktiges ärendehantering är effektiv
 • introducera nya ledamöter t.ex. genom olika utbildningsprogram
 • två gånger varje mandatperiod anordna en rundtur i kommunen för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för att för att informera om pågående och kommande projekt
 • vara kommunfullmäktiges kontakt till den kommunala revisionen
 • representera kommunen vid officiella besök och vid invigningar och liknande tillställningar

Senast uppdaterad