Stenungsunds kommunvapen

Notarius Publicus

Notarius Publicus i Stenungsund är:
Advokat Jan Bredin
Advokatfirman Jan Bredin AB
Besöksadress: Hollandsgatan 5, Ytterby
Postadress: Box 2128, 442 02 Ytterby
Telefon: 0303-580 50
E-postadress till Jan Bredin

Beslut 2017-06-27 Dnr 214–17385–2017. Förordnande från och med 2017-09-01 - 2018 08-31.

Vad är Notarius Publicus?

Notarius publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare". Den som förordnas som notarius publicus ska vara jurist, ha språkkunskaper och i övrigt befinnas vara lämplig.
Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor som att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar,
  • närvara som vittne i vissa fall,
  • kontrollera lotteridragningar med mera,
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Om det behövs kan Länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Då ska uppdraget kungöras ledigt på lämpligt sätt. Detta sker genom annonsering i ortstidning. Den som förordnas ska ha avlagt juristkandidatexamen eller juristexamen, ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381) samt vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Notarius Publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag. Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius Publicus i länet.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-07