Revision

Kommun har fem förtroendevalda revisorer. Revisorerna väljs av Kommunfullmäktige på fyra år.

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod fem revisorer. Revisorerna nomineras av de politiska partierna men bedriver sitt arbete opartiskt och oberoende av partigrupperna. Den som är revisor får inte vara ledamot av fullmäktige och inte eller ha något annat kommunalt förtroendeuppdrag.

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift är att granska om den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och med en god ekonomisk hushållning samt om räkenskaperna är rättvisande och den interna kontrollen är tillräcklig. Utgångspunkten är de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige.

I sitt arbete har revisorerna stöd av sakkunniga biträden som är yrkesrevisorer. Revisorerna rapporterar till fullmäktige.

Revisionens reglemente Pdf, 29 kB.

Granskningsrapporter

Ledamöter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad