Avloppsinventering

Kommunen har inventerat enskilda avlopp under ett antal år, främst genom att skicka ut enkäter till fastighetsägare med enskilt avlopp.

Inventering och uppföljning

Sedan 2012 har kommunen inventerat enskilda avlopp. I första hand skickade enkäter ut till hushåll med enskilt avlopp för att få en uppfattning om vilken typ av anläggningar som finns i kommunen.

Inventeringen avslutades under 2018, och nu följs de dåliga avloppen upp. Resultatet från inventeringen visar att runt hälften av alla enskilda avlopp i kommunen inte renar vattnet tillräckligt för att uppfylla kraven på Hög skyddsnivå för miljöskydd, som gäller i hela kommunen.

Vilka avlopp uppfyller kraven?

Avlopp som endast har slamavskiljning innan vattnet släpps ut i naturen har varit otillåtna sedan miljölagstiftningen infördes 1969. Dessa måste åtgärdas så snart som möjligt.

Avloppsanläggningar med markbäddar eller infiltrationer efter slamavskiljaren klarar inte kraven på högt miljöskydd och måste uppgraderas eller bytas ut. I dagsläget fokuserar vi på att begära förbättringar för de sämsta avloppen först. En markbädd/infiltration förväntas rena tillfredsställande i cirka 20 år. Därefter behöver man installera en ny anläggning.

Så kallat IVA-filter har för liten yta och klarar inte att rena avloppsvattnet tillräckligt, och behöver därför bytas ut till en annan typ av anläggning så snart som möjligt.

Ett minireningsverk är godkänt så länge som provresultaten visar att verket renar vattnet till hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd.

Att byta avloppsanläggning

Om ditt avlopp inte uppfyller dagens reningskrav behöver du ansöka om att få anlägga en ny avloppsanläggning.

Ändring av avloppsanläggning Pdf, 737.2 kB.

När du har ansökt om ändring eller nybyggnation av avlopp kontaktar vi dig för ett besök på din fastighet. När vi har utvärderat din ansökan skriver vi ut ett tillstånd. Först därefter får du lov att börja bygga anläggningen.

Under tiden som anläggningen byggs ska entreprenören fylla i en kontrollplan där hen anger hur anläggningen har gått till. Kontrollplanen ska kompletteras med fotografier. 
Det är ditt ansvar som fastighetsägare att kontrollplanen skickas in till verksamhet Bygg Miljö innan du börjar använda anläggningen.

Information om att anlägga enskilt avlopp Pdf, 1.5 MB.

Kontrollplan/utförandeintyg vid anläggande av enskilt avlopp Pdf, 830.5 kB.

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad