Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt avloppsnät behöver du rätt lösning för enskilt avlopp. Kontakta verksamhet Bygg Miljö för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet.

Det ställs krav på alla avlopp, för att begränsa föroreningar av grundvatten, sjöar, åar och hav. Det är också viktigt att hindra smittspridning till både människor och djur. Ibland kan du behöva ta prov på ditt avloppsvatten om du har en sluten anläggning, för att säkerställa att din anläggning renar vattnet ordentligt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger en fastighet med enskilt avlopp ansvarar för att anläggningen sköts och underhålls på rätt sätt.

Behöver du bygga en anläggning är det viktigt att ansökan om tillstånd i god tid. Byggnationen får inte starta förrän tillståndet är klart. Om du ändå anlägger ditt avlopp utan tillstånd, tas en sanktionsavgift ut, vilket är en typ av böter.

Tillstånd eller anmälan

Du ansöker om tillstånd för ny avloppsanläggning hos verksamhet Bygg Miljö. Anmäl även till oss om du vill ändra ditt avlopp.

Om din avloppsanläggning bara ska ta emot bad-, disk- och tvättvatten räcker det med en anmälan om din fastighet ligger utanför områden med tillståndsplikt för bad-, disk-, och tvättvatten, så kallat BDT-vatten.

Ansökan/anmälan om anläggning eller ändring av avloppsanläggning Pdf, 737.2 kB.

Information om avloppsansökan Pdf, 1.5 MB.

När befintlig slamavskiljare planeras att användas i en ny avloppsanläggning behöver den besiktigas.

Blankett för besiktning av befintlig slamavskiljare Pdf, 565.5 kB.

Avgifter

Verksamhet Bygg Miljö tar ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som genomförs.

Läs mer om avgifter

Välj en teknik som når en hög skyddsnivå

För att inte hälsa och miljö ska ta skada utgår vi från hög skyddsnivå för både miljöskydd och hälsoskydd för avloppsutsläpp.

Läs om olika tekniker här.

Enligt EU:s vattendirektiv är vi skyldiga att sträva efter att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och havet längs vår kuststräcka. En viktig orsak till att vattenkvaliteten är dålig är övergödning och den syrebrist som det kan leda till. Övergödning beror på att för mycket näringsämnen rinner ut i havet. Näringsämnena utgörs av kväve och fosfor och en del av dem kommer från utsläpp från enskilda avlopp. För att vi ska kunna nå EU:s mål vill vi minska, eller åtminstone inte öka, utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp. Om du vill hjälpa till att minska utsläppen, är en möjlighet att separera wc-vatten från övrigt avloppsvatten när du bygger nytt hus, eller installerar wc där du förut haft torrtoa. WC-vattnet kan ledas till en sluten tank, vars vatten renas i det kommunala avloppsreningsverket med mycket högre reningsförmåga än enskilda avlopp. Övrigt avloppsvatten (BDT) innehåller mycket mindre både näringsämnen och bakterier, jämfört med wc-vatten, och kan renas i en mindre anläggning. Det renade BDT-vattnet släpps sedan ut på lämplig plats.

När man har sluten tank för WC-vatten finns två olika system för toaletten. Den ena innebär en vanlig snålspolande toalett. Det andra alternativet är en vakuumtoalett där en pump suger avloppsvattnet till en sluten tank. Fler toalettspolningar får plats i en tank med tillkopplad vakuumtoalett. Med sluten tank är du förberedd på den återföring av näringsämnen till grödorna, som kommer att bli viktigt i framtiden.

Läs mer under Avlopp i kretslopp.

Om du har ett befintligt hus som behöver byta enskilt avlopp och det inte är möjligt att separera WC-vatten från övrigt vatten, finns flera alternativ som uppfyller kraven:

  • slamavskiljare med fosforfällning och markbädd
  • slamavskiljare med fosforfällning och efterföljande infiltrationsbädd, där sandiga marklager finns
  • annan anläggning som uppfyller kraven på hög skyddsnivå enligt nedan, exempelvis någon typ av CE-märkt minireningsverk. Tänk på att anläggningen också behöver kunna rena bort bakterier ur vattnet.

Om du inte installerar WC finns fler robusta teknikalternativ.

Lär dig mer om avloppsrening, olika tekniker och sök diplomerade entreprenörer på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är hög skyddsnivå och varför krävs det?

Utanför Stenungsunds kust finns grunda, känsliga havsvikar med många fiskarter. Deras miljöer är känsliga för bland annat syrebrist. Utsläpp av kväve, fosfor och syreförbrukande partiklar (BOD) kan leda till syrebrist i vattenmiljöer. Därför är det viktigt att minska mängden av dessa ämnen. Enskilda avlopp står för en del av utsläppen av övergödande ämnen. Stenungsunds kommun har därför valt att kräva en så kallad hög skyddsnivå på alla enskilda avlopp.

Hög skyddsnivå innebär att avloppsvattnet måste renas:

  • till 90% från fosfor (P)
  • till 90% från BOD-partiklar
  • till 50% från kväve (N)
  • utsläppet får totalt innehålla högst 1 mg/l fosfor, 40 mg/l kväve och 30 mg/l BOD

Hög skyddsnivå gäller även av hälsoskyddsskäl, då människor och djur kan komma i kontakt med det renade vattnet. 

Renat avloppsvatten ska hålla en god badvattenkvalitet. Det innebär högst:

  • 500 cfu koliforma bakterier per 100 ml vatten

Provtagning av avloppsvatten

Vid provtagning av avloppsvatten låter man ett ackrediterat laboratorium analysera vattnet. Kontrollen visar om anläggningen renar vattnet tillräckligt från kväve, fosfor, BOD7-partiklar och bakterier. Provtagning av markanläggningar är inte lämpligt då avloppsvattnet i dessa anläggningar kan vara utspätt med regnvatten och markvatten. Ett vattenprov blir under dessa omständigheter inte representativt för anläggningens reningsförmåga.

Enklast är att bli kund på en av analysföretagens hemsidor, så skickar de hem provtagningskärl till dig, och instruktioner om hur du ska skicka/lämna in provet. Analyssvaret kommer i brevlådan. Glöm inte att vidarebefordra analyssvaret till kommunen på miljo@stenungsund.se

Ackrediterade laboratorier:

SGS Analytics (före detta Synlab) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad