Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt avloppsnät behöver du rätt lösning för enskilt avlopp. Kontakta miljö- och hälsoskyddsverksamheten för att få veta vad som gäller på just din fastighet.

Det ställs krav på alla avlopp, för att begränsa föroreningar av grundvatten, sjöar, åar och hav. Det är också viktigt att hindra smittspridning till både människor och djur. Ibland kan du behöva ta prov på ditt avloppsvatten för att säkerställa att din anläggning renar vattnet ordentligt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger en fastighet med enskilt avlopp ansvarar för att anläggningen sköts och underhålls. Det står i Miljöbalken.

Behöver du bygga en anläggning är det ditt ansvar att söka tillstånd för anläggningen och inte starta byggnationen innan tillståndet är klart. Om du inte har tillstånd eller har anmält tas en sanktionsavgift ut, det är en typ av böter.

Tillstånd eller anmälan

Du ansöker om tillstånd för ny avloppsanläggning hos verksamheten för miljö och hälsoskydd. Anmäl även till oss om du vill ändra ditt avlopp.

Om din avloppsanläggning bara ska ta emot bad-, disk- och tvättvatten räcker det med en anmälan om din fastighet ligger utanför områden med tillståndsplikt för bad-, disk-, och tvättvatten, så kallat BDT-vatten.

För tillfället har vi en hög arbetsbelastning, varför handläggningstiden kan bli ganska lång.

Ansökan/anmälan om anläggning eller ändring av avloppsanläggningPDF

Information om avloppsansökanPDF

Välj en teknik som når en hög skyddsnivå

För att inte miljön ska skadas har vi en hög skyddsnivå för både miljöskydd och hälsoskydd för avloppsutsläpp.

Enligt EU:s vattendirektiv är vi skyldiga att sträva efter att förbättra vattenkvaliteten i havet längs vår kuststräcka. En viktig orsak till att vattenkvaliteten är dålig är övergödning och den syrebrist som det kan leda till. Övergödning beror på att för mycket näringsämnen rinner ut i havet. Näringsämnena utgörs av kväve och fosfor och mycket av dem kommer från utsläpp från enskilda avlopp. För att vi ska kunna nå EU:s mål vill vi minska, eller åtminstone inte öka, utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp. Därför vill vi betona vikten av att separera wc-vatten från övrigt avlopps vatten när du bygger nytt hus, eller installerar wc där du förut haft torrtoa. WC-vattnet behöver ledas till en sluten tank, vars vatten renas i det kommunala avloppsreningsverket med mycket högre reningsförmåga än enskilda avlopp. Övrigt avloppsvatten (BDT) kan sedan renas i en mindre anläggning. Det renade BDT-vattnet släpps sedan ut på lämplig plats.

När man har sluten tank för WC-vatten finns två olika system för toaletten. Den ena innebär en vanlig snålspolande toalett. Det andra alternativet är en vakuumtoalett där en pump suger avloppsvattnet till en sluten tank. Fler toalettspolningar får plats i en tank med tillkopplad vakuumtoalett. Med sluten tank är du förberedd på den återföring av näringsämnen till grödorna, som kommer att bli viktigt i framtiden. Läs mer under Avlopp i kretslopp.

Om du har ett befintligt hus som behöver byta enskilt avlopp och det inte är möjligt att separera WC-vatten från övrigt vatten, finns flera alternativ som uppfyller kraven:

  • slamavskiljare med fosforfällning och efterföljande markbädd
  • slamavskiljare med fosforfällning och efterföljande infiltrationsbädd, där sandiga marklager finns
  • annan anläggning som uppfyller kraven på hög skyddsnivå enligt nedan, exempelvis någon typ av CE-märkt minireningsverk. Tänk på att anläggningen också behöver kunna rena bort bakterier ur vattnet.

Om du inte installerar WC finns fler robusta teknikalternativ.

Lär dig mer om avloppsrening, olika tekniker och sök diplomerade entreprenörer på avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är hög skyddsnivå och varför krävs det?

Utanför Stenungsunds kust finns grunda, känsliga havsvikar med många fiskarter. Utsläpp av kväve, fosfor och syreförbrukande partiklar (BOD) kan leda till syrebrist i havet. Därför är det viktigt att minska mängden av dessa ämnen. Enskilda avlopp står för en stor del av utsläppen av dessa ämnen. Stenungsunds kommun har därför valt att kräva en så kallad hög skyddsnivå på alla enskilda avlopp.

Hög skyddsnivå innebär att avloppsvattnet måste renas:

  • till 90% från fosfor (P)
  • till 90% från BOD-partiklar
  • till 50% från kväve (N)
  • utsläppet får totalt innehålla högst 1 mg/l fosfor, 40 mg/l kväve och 30 mg/l BOD

Hög skyddsnivå gäller även av hälsoskyddsskäl, då människor och djur kan komma i kontakt med det renade vattnet. 

Renat avloppsvatten ska hålla en god badvattenkvalitet. Det innebär högst:

  • 500 cfu koliforma bakterier per 100 ml vatten

Provtagning av avloppsvatten

Vid provtagning av avloppsvatten låter man ett ackrediterat laboratorium analysera vattnet. Kontrolleen visar om anläggningen renar vattnet tillräckligt från kväve, fosfor, BOD7-partiklar och bakterier.

Enklast är att bli kund på en av analysföretagens hemsidor, så skickar de hem provtagningskärl till dig, och instruktioner om hur du ska skicka/lämna in provet. Analyssvaret kommer i brevlådan. Glöm inte att vidarebefordra analyssvaret till kommunen på miljo@stenungsund.se

Ackrediterade laboratorier:

Synlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eurofinslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Zeffer
0303-73 81 63
anna.zeffer@stenungsund.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Moa Hjulfors
0303-73 01 05
moa.hjulfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad