Avlopp i kretslopp

Främst toalettvatten innehåller mycket näringsämnen, bland annat fosfor. Fosfor är en ändlig resurs, som kommer att behöva återanvändas i större grad i framtiden.

Fosfor - en ändlig resurs

Fosfor är ett näringsämne som ingår i alla djurs avföring. Det kan även framställas ur bergarten apatit. Apatit finns bara på några få platser i världen.

I dagsläget gödslas våra åkrar både med gödsel från ladugårdsdjur, men också till stor del med konstgödsel som framställs av apatit. För att vi ska kunna odla vår mat, och mat till våra ladugårdsdjur, krävs att markerna gödslas. Därför är det viktigt att vi börjar återföra näringsämnena från vårt eget avfall till våra odlingar, i ett hållbart kretsloppssystem, för att återanvända så mycket fosfor som möjligt.

För att vi ska kunna använda de näringsämnen vi själva producerar är det viktigt att avloppsvattnet inte innehåller för mycket vatten (för då blir näringsinnehållet för lågt per liter vatten).

Det är också viktigt att vattnet hygieniseras, det vill säga att smittämnen såsom bakterier och virus förstörs, innan man använder gödsel i odlingar.

Stenungsunds kommun har ännu ingen sådan hygieniseringsanläggning, men det är oundvikligt att vi måste börja återanvända denna oändliga resurs för att framställa de produkter samhället är beroende av.

Vakuumtoalett - en lösning

Som förberedelse inför detta kommande kretslopp för näringsämnena kan man välja att installera en vakuumtoalett i sitt befintliga eller nya hus. En mycket liten mängd vatten används då för att spola i toaletten och avloppsvattnet lagras i en sluten tank i väntan på hämtning genom kommunens försorg.

Systemet kräver mycket lite underhåll, endast slamtömning. Till en början kommer tankens vatten att renas i en kommunal avloppsanläggning, men när systemet för kretsloppsåterföring byggs ut, kommer vattnet istället att hygieniseras innan det används som gödningsmedel i våra odlingar. Då kommer du som har en sluten tank för wc-vatten att ligga i täten för miljövänlig avloppshantering i vår kommun.

Ditt övriga avloppsvatten (bad-, disk-, och tvättvatten) måste också renas, men då detta vatten innehåller mycket mindre näringsämnen och mycket färre smittämnen, blir reningen av vattnet enklare.

Kontakta gärna verksamhet Bygg Miljö för mer information om vakuumtoaletter.

Senast uppdaterad