Avloppstekniker

Man kan dela upp enskilda avlopp i tre olika typer. En typ där toalettavfall tas om hand och inte renas på plats. En annan typ använder markmaterial som en del av reningen, och en tredje typ där reningen sker i så kallade minireningsverk.

Toalett utan utsläpp av renat toalettvatten

Om man vill undvika att släppa ut renat toalettvatten, kan man samla upp det i en sluten tank. Tanken slamsugs när den är full och materialet renas på det kommunala reningsverket. Man kan också undvika wc helt och hållet, och istället använda en mulltoa, eller en förbränningstoalett. Gemensamt för dessa anläggningar är att toalettvatten inte släpps ut i naturen.

Markbaserad rening

Vid markbaserad rening används markmaterial som huvudsakligt reningssteg. Antingen genom att använda befintligt markmaterial på tomten (om man har sandigt material i marken, så kallad infiltration) eller genom att bygga en infiltration med tillförd markbäddssand (så kallad markbädd). Markmaterial har dock visat sig fungera dåligt för rening av fosfor, varför anläggningen behöver kompletteras med någon form av fällning av fosfor. Vatten som släpps ut i en infiltration når grundvattnet efter rening. Vatten som renas i en markbädd samlas upp under markbädden och släpps ut i exempelvis ett dike. Det blir då ett ytvattenutsläpp.

Minireningsverk

Minireningsverk utgörs av ett slutet system, där vatten från omgivningen inte kan späda ut avloppsvattnet. Det är därför möjligt att provta renat vatten och få en uppfattning om verket renar vattnet på ett bra sätt. Det finns många olika fabrikat av minireningsverk. För att vi ska kunna godkänna en ansökan om minireningsverk behöver verket vara CE-märkt och kunna visa en prestandadeklaration där det framgår att verket har förmåga att rena i enlighet med lagstiftningen.

Tillsyn

Enligt lag är kommunen skyldiga att utöva tillsyn på miljöstörande verksamheter enskilda avlopp. För minireningsverk innebär tillsynen att fastighetsägaren föreläggs att analysera renat vatten, där analysvärdena jämförs med gränsvärdena i de allmänna råden, en föreskriftssamling från Havs och Vattenmyndigheten (HVMFS 2016:17).

Senast uppdaterad