Bygg- och rivningsavfall

När du river eller bygger om blir det stora mängder restmaterial och avfall. Bland restmaterialet finns ofta till exempel trä, skrot, tegel och betong. Det kan utnyttjas som en resurs. Bland avfallet finns ofta farligt avfall, som kan vara skadligt för vår hälsa och miljön.

Kommunen ansvarar för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner och bostadsrättsföreningar själva renoverar.

Kommunen är inte ansvarig för bygg- och rivningsavfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet, till exempel om man anlitat en hantverkare för ombyggnation eller renovering.

Så här kan du som privatperson göra dig av med ditt bygg- och rivningsavfall

 • Genom att själv transportera och lämna ditt avfall på Kläpp återvinningscentral.
 • Genom att anlita en av kommunen godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning av avfallet.

Vilka entreprenörer kan jag vända mig till?

Stenungsunds kommun har avtal med:

Remondis Sverige AB

Du beställer hämtningen direkt av dem via e-post eller telefon.

E-post: goteborg@remondis.se
Telefon: Kundservice 031-58 69 00

Öppettider: Måndag - fredag 07-16

Remondis instruktioner för hämtningen och sorteringsanvisningar ska följas.

PreZero Recycling AB

Hemsida: www.prezero.se Länk till annan webbplats.
Mail tjorn.se@prezero.com
Telefon: 0304678570

Öppettider: Måndag – Fredag 07.00-16.00 Lunchstängt 12.00-16.00

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Enligt avfallsförordning (2020:614) ska minst följande avfallsslag sorteras ut på platsen där det uppkommer:

 • trä,
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 • metall,
 • glas,
 • plast,
 • gips,
 • farligt avfall,
 • avfall som faller under producentansvar,
 • brännbart avfall (det vill säga det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Olika typer av farligt avfall ska hållas åtskilda från varandra, vilket gör att det farliga avfallet ofta behöver sorteras i flera olika fraktioner. På motsvarande sätt kan det behövas fler fraktioner även bland övriga avfallsslag för att optimera återvinningsmöjligheterna.

Möjliggör för återbruk och renovera för miljön och plånboken

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår, så tänk gärna på att:

 • Vårda golv, kök och badrum på rätt sätt, för att det ska hålla länge.
 • Måla om köket eller slipa golvet i stället för att köpa nytt.
 • Vid tillbyggnad eller ombyggnad köp återbrukat material i första hand.
 • Demontera i stället för att riva. Kök, tegelpannor, tegel, sanitetsporslin, kakel, golv, fönster och dörrar, rör med mera går att återbruka. Demontera ditt byggnadsmaterial och lämna in för återbruk eller sälj direkt på annonssidor.

Särskilda bestämmelser för hantering av avfall finns i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Särskilda bestämmelser för hantering av avfall finns i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd från länsstyrelsen.

Avfallstransportörer med tillstånd (länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

När du ska riva en byggnad ska den först inventeras av en sakkunnig. Då identifierar man vilket avfall som finns och hur mycket. Farligt avfall ska sorteras ut innan rivningen påbörjas. Förvara farligt avfall på ett lämpligt sätt innan det transporteras bort.

Osorterat elavfall som inte förbehandlats klassas som farligt avfall.

När du lämnar bort farligt avfall är du som avfallslämnare ansvarig för att upprätta ett transportdokument. Transportören och mottagaren ska skriva under dokumentet. Du är skyldig att kontrollera att den som transporterar och den som tar emot det farliga avfallet har alla tillstånd som behövs.

Som privatperson kan du själv köra mindre mängder farligt avfall, till exempel lysrör, batterier, strömbrytare och liknande till återvinningscentralen Kläpp.

Kvicksilver

Kvicksilver kan finnas i många olika produkter som lysrör, termostater, ringklockor, varmvattenberedare och strömbrytare. Alla produkter som innehåller eller misstänks innehålla kvicksilver ska behandlas som farligt avfall. Lämna dem på återvinningscentralen Kläpp.

Även om en produkt bara innehåller lite kvicksilver ska den tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt. Mängden kvicksilver i en liten febertermometer räcker för att förgifta en normalstor insjö, så att fisken blir oätlig många årtionden framåt.

Asbest

Asbest kan finnas i exempelvis vägg- och takplattor (eternitskivor) och isoleringar av olika slag. När man bryter sönder asbest frigörs mikroskopiska partiklar som när de andas in, kan leda till lungskador och cancer. Som privatperson får du hantera asbest själv, men tänk på att alltid skydda dina luftvägar och se till så att dammet inte sprider sig till oskyddade personer.

Det är olämpligt att hantera asbest inomhus. Anlita istället en fackman för att hantera asbest inomhus.

Bly

Elledningar från 1910 till 1970 kan innehålla ett hölje av bly. De måste tas om hand som farligt avfall.

PCB

PCB är en mycket giftigt, svårt att bryta ner i naturen och lagras i fettvävnader. Det sprider sig lätt till material runt omkring. PCB kan finnas i fogmassor till kakel och fönster, transformatorer och armaturer, men också i äldre köksfläktar samt disk- och tvättmaskiner. När PCB tas bort bör också en bit av materialet intill tas bort och hanteras som farligt avfall.

Brännbart avfall

Brännbart avfall ska så ofta som möjligt sorteras ut vid källan. Det ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall och får inte deponeras.

Naturvårdsverket hemsida om olika slags avfall Länk till annan webbplats.

Krav på redovisning

Så fort rivningen är färdig ska du sammanställa och redovisa hanteringen till Verksamhet Bygglov. I sammanställningen ska det framgå avfallsslag, mängd, vem som transporterat avfallet och vem som tagit emot det. Du ska kunna styrka uppgifterna med transportdokument, vågkvitto eller liknande.

Vill du som företag få auktorisation för insamling av bygg- och rivningsavfall?

Auktorisation för av bygg- och rivningsavfall - företag

Senast uppdaterad