Ny återvinningscentral

Stenungsunds kommun planerar att anlägga en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Om allt går enligt plan kommer den att stå klar 2024. Kommunens nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer att finnas kvar.

Aktuellt just nu

November 2022

Kommunstyrelsen beslutade 28 november att den planerade återvinningscentralen i Stora Höga nu ska byggas. Alla tillstånd för byggnationen är klara och förvaltningen ser fram emot att kunna öppna en modern återvinningscentral under våren 2024.

Tidigare information

Februari 2022: Vi håller på med projektering för att bestämma hur återvinningscentralen ska se ut mer i detalj.

2021-09-24: Beslutade Mark- och Miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Den juridiska processen kring miljötillståndet är därmed avklarad och kommunen får bygga en återvinningscentral i Stora Höga.

2021-02-25 Avslog Mark- och Miljödomstolen (MMD) alla överklaganden. Detta beslut är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) som håller på att ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas.

2020-10-15 Gav Miljöprövningsdelegationen tillstånd till återvinningscentral. Detta beslut överklagades till Mark- och Miljödomstolen (MMD).

2020-04-15: Ansökan bedömdes vara komplett i april.

2019-12-20: Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen.

2019-06-25: Samrådet är över och inkomna synpunkter har sammanställts och skickats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska nu avgöra om verksamheten har "Betydande miljöpåverkan". Beslutet från länsstyrelsen beräknas komma augusti- september. Efter beslut fortsätter kommunen med arbetet att skicka in en ansökan.

2019-02-28: Torsdag 28 februari och fredag 1 mars pågår en geoteknisk undersökning av marken. Arbetet är en del i att säkerställa att återvinningscentralen byggs så bra som möjligt.

Inför att en tillståndsansökan upprättas ska samråd ske med berörda. Det innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete med ansökan. Samrådet pågår 27 februari- 27 mars.

Vad kommer jag att kunna lämna på återvinningscentralen?

På återvinningscentralen kommer insamling och lagring av icke farligt avfall och farligt avfall (främst kemikalier från hushåll) ske i väntan på transport till lämplig behandlingsanläggning. Inget mat- eller restavfall kommer att hanteras på platsen.

Var ska den nya återvinningscentralen ligga?

Den nya återvinningscentralen planeras ligga i Stora Högas industriområde.

Kartbild över ny ÅVC:s lokalisering Stora Höga

Kartbild över tänkt lokalisering av den nya återvinningscentralen.

Samråd inför ansökan om tillstånd för återvinningscentralen

Kommunen kommer att söka tillstånd enligt miljöbalken, för att anlägga och driva den nya återvinningscentralen. Länsstyrelsen är den myndighet som handlägger och beslutar om tillståndet.

Inför att en tillståndsansökan upprättas ska samråd ske med berörda. Det innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete med ansökan.

Samrådet var mellan 27 februari - 27 mars 2019.

Samrådshandlingar

Här kan du ta del av de samrådshandlingar som kommunen tagit fram.

Samrådshandlingar Ny återvinningscentral i Stora Höga Pdf, 742.4 kB.

Länsstyrelsens information om att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad